Bülten 2018

Bülten 2018-83 Vergi Usul Kanunu Geçici 30 uncu Maddesi Uyarınca Yeni Makina ve Teçhizat İçin Uygulanacak Amortisman Oran ve Süreleri Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No.497)

BÜLTEN 2018-83

VERGİ USUL KANUNU GEÇİCİ 30 UNCU MADDESİ  UYARINCA YENİ MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORAN VE SÜRELERİ HAKKINDA VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO.497)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25 Mayıs 2018 gün ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 497 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 16 ncımaddesi ile eklenen Geçici 30 uncu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Sözü edilen Vergi Usul Kanununun mükerrer 30 ncu maddesinde,

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenir. Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda değiştirilemez. İmalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde hükmünden yararlanılabilecek makina ve teçhizatı tespite Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu genel tebliğde açıklama başlıkları aşağıdadır.

-Uygulamanın kapsamı

-Uygulamada süre

-Amortisman oran ve süresinin hesaplanması

-Amortisman usulünü seçme

-Listelerde yer almayan iktisadi kıymetlerin iktisap edilmesi

-Diğer hususlar

Bu genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,26.05.2018