Bülten 2018

Bülten 2018-107 19 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği İle Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

BÜLTEN (2018-107)

19 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6 Temmuz 2018 gün ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 19 Seri Nolu Katma Değer  Vergisi Genel Tebliği ile, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler yapılmıştır.

Bu tebliğde;

– Konfeksiyon kırpıntıları teslimlerinin KDV’den istisna edilmesine yönelik gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

– 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerin ihracat istisnası kapsamına alınmasına yönelik açıklama ve düzeltmeler yapılmıştır.

– Türkiye’de ikamet etmeyen taşımacılara uygulanan istisna kapsamına otoyol geçiş ücretleri dahil edilmiştir.

– Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetlerdeki istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

– Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerindeki istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

– Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemlerinin istisna kapsamına alınmasına yönelik gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

– İthalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerindeki istisna uygulamasına ilişkin gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

– ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde özel matrah uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

– Tam istisna kapsamındaki işlemlerin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan kur farklarının iadesine yönelik açıklamalar yapılmıştır.

İlgili Genel Tebliğe Ulaşmak İçin tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,06.07.2018