Bülten 2018

Bülten 2018-84 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:498)

BÜLTEN 2018-84

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:483)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:498)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca  25 Mayıs 2018 gün ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 498 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Ödeme Kaydedici Cihazlar ile ilgili 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinin; 4 üncü ve 5 inci maddesi ile 1/7/2018 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi zorunluluğu ve 8 inci maddesinin (3) ve (4) üncü fıkraları ile perakende mal ve hizmet satışlarında kullanılan harici satış uygulama yazılımları ile bunlara ait harici donanımların 1/4/2018 tarihine kadar ÖKC’lerle bağlantılı ve entegre çalışmasının temin edilmesi zorunluluğu getirilmiş ve ayrıca 1/7/2018 tarihinden itibaren ÖKC’lerden ÖKC fişi dışında fatura, gider pusulası, giriş ve yolcu taşıma bileti, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu belgelerinin de düzenlenebilmesine imkan verilmişti.

İlgili Tebliğle öngörülen zorunlulukların yerine getirilmesi bakımından, mükelleflerin teknik altyapılarının güncelleştirilmesine, geliştirilmesine ve zamana ihtiyaç duyulması, ÖKC firmaları ile çok sayıda farklı marka-model harici donanım ve yazılımları üreten diğer firmalarla gerekli entegrasyon çalışmalarının zamana ve ilave maliyetlere ihtiyaç göstermesi nedeniyle söz konusu zorunluluk başlangıç tarihlerinin 1/10/2018 tarihine ertelenmesi, ÖKC’lerden gerçekleştirilen ve Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirilmesi öngörülen bilgilerin, ÖKC’lerden düzenlenecek diğer belgelerin içerik, format ve standardı ile bildirim ve diğer usul ve esasların Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak ve duyurulacak teknik kılavuzlarla belirlenebilmesi hususunda Gelir İdaresi Başkanlığına yetki verilmesi amacıyla 498 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği hazırlanmıştır.

İlgili Genel Tebliğ aşağıdadır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,26.05.2018

 

25 Mayıs 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30431

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:483)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:498)

MADDE 1 – 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/7/2018” ibaresi “1/10/2018” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Gelir İdaresi Başkanlığı, ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait bildirilecek bilgilerin içeriği, formatı, standardı,  başvuru ve bildirimin kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve esasları www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanacak teknik kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/7/2018” ibaresi “1/10/2018” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Gelir İdaresi Başkanlığı ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali raporların içerik, format ve standardı ile bildirime ilişkin diğer usul ve esasları www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanacak “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”nda açıklanacaktır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “1/4/2018” ibaresi “1/10/2018” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Gelir İdaresi Başkanlığı söz konusu belgelerde bulunması gereken bilgilerin içeriği, formatı, standardı ile söz konusu belgelerin ÖKC’lerden düzenlenebilmesine ilişkin uyulması gereken diğer teknik usul ve esasları https://ynokc.gib.gov.tr/ internet adresinde yayınlanacak teknik kılavuzlar ile belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.