Bülten 2018

Bülten 2018-82 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 278 inci Maddesi Uyarınca İmha Edilmesi Gereken Emtianın Değerlenmesi İle İlgili 496 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

BÜLTEN 2018-82

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 278 İNCİ MADDESİ UYARINCA İMHA EDİLMESİ GEREKEN EMTİANIN DEĞERLENMESİ İLE İLGİLİ 496 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca  25 Mayıs 2018 gün ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 496 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 278 inci maddesi uyarınca imha edilmesi gereken emtianın değerlenmesinde genel uygulamaya ilişkin açıklamalar ile 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen 278/A maddesinde öngörülen değerleme uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Eklenen Vergi Usul Kanunu 278/A maddesinde “Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtia, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerin başvurularına istinaden, bu Kanunun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendindeki usulle mukayyet olmaksızın, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul çerçevesinde ve tayin olunan imha oranı dikkate alınmak suretiyle değerlenebilir.

Birinci fıkra hükmünden yararlanmak için yapılan başvurular, Maliye Bakanlığınca, mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri, fiili üretimi, satış ve imha süreçleri ile sektördeki diğer mükelleflerin durumu, yetkili idare, oda ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınmak suretiyle değerlendirilir. Bu değerlendirme neticesinde, Maliye Bakanlığınca karşılıklı anlaşmak suretiyle, tayin olunan imha oranını aşmamak kaydıyla imha edilen emtianın emsal bedeli sıfır olarak kabul edilir.

Mükellefler, imha işlemine ilişkin her türlü kayıt, belge ve evrakı bu Kanunun ilgili hükümleri uyarınca muhafaza ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadır.

Maliye Bakanlığı, bu maddeden yararlanmak için başvuruda bulunabilecek mükelleflerde aranacak şartları, tayin olunan imha oranının geçerli olacağı süreyi, imha oranının süresinden önce iptaline ilişkin kriterleri, bu madde kapsamına giren emtiayı (sektörler, iş kolları ve işletme büyüklüklerini ayrı ayrı ya da birlikte dikkate almak suretiyle) belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları tespite yetkilidir.”

hükümleri yer almaktadır.

Genel tebliğin konu başlıkları aşağıdadır;

İmha Edilen Emtianın Değerlenmesinde Genel Uygulama

-İmha edilen emtianın değerinin takdir komisyonu tarafından tespit edilmesi

-Emtianın ilgili Bakanlık veya Yetkili Kurum görevlilerinin yer aldığı bir komisyon nezdinde imha edilmesi

-Yurt dışında imha edilen emtianın durumu

-Ambalaj malzemelerinin durumu

-Kıymeti düşen emtiada oluşan değer düşüklüğünün gider olarak dikkate alınacağı dönem

Bozulma, Çürüme veya Son Kullanma Tarihinin Geçmesi Gibi Nedenlerle Süreklilik Arz Eden İmha İşlemlerine Konu Emtianın Değerlenmesi

-Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle süreklilik arz eden imha işlemlerine konu emtianın değerlenmesi

-Uygulama kapsamındaki mal grupları

-Uygulamadan yararlanabilecek mükellefler

-Başvuru ve İdareye sunulacak bilgi ve belgeler

-Başvuruların değerlendirilmesi

-İmha oranının tayin olunması

-İmha oranının uygulanması

-Bildirim

-İmha oranının yenilenmesi veya revize edilmesi

-İmha oranlarının iptali

Diğer Hususlar

-Muhafaza ve ibraz

-Belirlenen imha oranının aşılması halinde değerleme

-İmha Oranı Tayini Başvuru Formu ve İmha Oranı Yıllık Takip Raporu’nda değişiklik yapma yetkisi

-Cezai müeyyide

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,26.05.2018