Bülten 2018

Bülten 2018-4 2018 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Gelir Vergisi Tutar Oran ve İstisnalar

BÜLTEN ( 2018-4)

2018 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK GELİR VERGİSİ KANUNUNDAKİ TUTAR, ORAN VE İSTİSNA HÜKÜMLERDEN BAZILARI

29 Aralık 2017 gün ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 302 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 2018 yılında Gelir Vergisi Kanununda uygulanacak tutar, oran, istisna hükümlerinden bazıları.

1-Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası (GVK.Md.21)

2017 Yılı İstisna

Tutarı TL

2018 Yılı İstisna

Tutarı TL

Binaların Mesken Olarak Kiraya Verilmesinden Bir Takvim Yılı İçinde Elde Edilen Hasılatın 3.900 4.400

 2-Yemek İstisnası (GVK.Md.23/8)

2017 Yılı İstisna

Tutarı TL

2018 Yılı İstisna

Tutarı  TL

İşverenlerce, İş Yerinde Veya İş Yerinin Eklentilerinde Yemek Verilmeyen Durumlarda, Yemek Bedelinin İşverenlerce, Yemek Verme Hizmetini Sağlayan Mükelleflere(Örneğin Ticket Card Servislerine ) Yapılması Halinde 14,00+1,12 KDV =15,12 16,00+1,28 KDV =17,28

Bu miktardan fazla ödenen yemek bedelleri netten brüte gidilerek ücret olarak vergilendirilir.

3-Engellilik İndirimi

193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan engellilik derecesi ve indirimi tutarları

Sakatlık Derecesi Sakatlık Oranı % 2017 Yılı İstisna Tutarı TL 2018 Yılı İstisna Tutarı TL
Birinci Derece Sakatlar 80 900 1.000
İkinci Derece Sakatlar 60 470 530
Üçüncü Derece Sakatlar 40 210 240

 4-Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar (GVK.Md.47/2).

2017 Yılı

Kira Bedeli TL

2018 Yılı

Kira Bedeli TL

Büyük Şehir Belediye Sınırları İçinde 6.500 7.400
Diğer Belediyelerde 4.300 4.900

 

5- Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler(GVK.Md.48).

 

2017 Yılı TL 2018 Yılı TL
Satın Aldıkları Malları Olduğu Gibi veya İşledikten Sonra Satanların Yıllık Alımları ve Satışlarının Aşmaması Gereken Tutar 90.000 – 130.000 100.000 – 148.000
Yukarıda Yer Alanların Dışındakilerin Gayrisafi İş Hasılatlarının Aşmaması Gereken Tutar 43.000 49.000
Yukarıda Yer Alan İşlerin Birlikte Yapılması Halinde, Yıllık Satış Tutarı İle İş Hasılatı Toplamının Aşmaması Gereken Tutar 90.000 100.000

6-Değer Artış Kazanç İstisnası(GVK. Mük.Md.80).

2017 Yılı

İstisna Tutarı TL

2018 Yılı

İstisna Tutarı TL

Mükerrer 80 inci Maddede Yer Alan Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç) 11.000 12.000

 7-Arizi Kazanç İstisnası (GVK.Md.82).

2016 Yılı

İstisna Tutarı  TL

2017 Yılı

İstisna Tutarı TL

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci Maddesinde Yer Alan Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı 24.000  

27.000   

 8-Beyan Edilmeyecek Gelir (GVK.Md.86).

2017 Yılı

Tutarı TL

2018 Yılı

Tutarı TL

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul Ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı 1.600 1.800

 9-Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Kazanç İndirimi Tutarı (GVK.Md 89/15).

2017 Yılı

Tutarı TL

2018 Yılı

Tutarı TL

Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık bir kısmı kazanç istisnasından yararlanamaz. 8.000 9.000

 10-Gelir Vergisi Tarifesi (GVK.Md.103).

 A-2018 Gelir Vergisi Tarifesi

 a-Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi  Tarifesi

14.800 TL’ye kadar % 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20
120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası % 27
120.000 TL’dan fazlasının 120.000 TL’sı için 29.280 TL, fazlası % 35

 b- Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

14.800 TL’ye kadar % 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası % 27
80.000 TL’dan fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası % 35

B-2017 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

a-Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası % 27
110.000 TL’dan fazlasının 110.000 TL’sı için 26.950 TL, fazlası % 35

b- Ücret Gelirleri Hariç  Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası % 27
70.000 TL’dan fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası % 35

 11-2017 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

a-193 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin, 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

b-193 sayılı Kanunun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.

c-İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2017 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 14,47’tür. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 11,18’dir. Buna göre, 2017 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%14,47 / %11,18 =) % 129,43 olmaktadır.

d-Bu oranlar dikkate alındığında, 2017 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

e-Bu kapsamda, 2017 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

e-Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

f-193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.01.2018