Bülten 2018

Bülten 2018-3 2018 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Vergi Usul Kanunundaki Hadler ve Ceza Miktarları

BÜLTEN (2018-3 )

2018 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERGİ USUL KANUNUNDAKİ

HADLER VE CEZA MİKTARLARINDAN BAZILARI 

29 Aralık 2017  gün ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 490 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde yer alan 2018 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanunundaki had ve ceza miktarlarından bazıları aşağıdadır.

Bu had ve ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu hesaplamalar yapılırken 2017 yılı için tespit edilen %14,47 yeniden değerleme oranı dikkate alınmıştır.

1- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK Md.177).

2017 Yılında

Uygulanan

Miktar (TL)

2018 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

1-Yıllık  
-Alış tutarı 170.000 190.000
– Satış tutarı 230.000 260.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 90.000 100.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 170.000 190.000

2-Fatura düzenleme sınırı (VUK.Md.232).

2017 Yılında

Uygulanan

Miktar (TL)

2018 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

Fatura Düzenleme Sınırı 900 1.000

3-Amortismana tabi iktisadi kıymetin değeri

(VUK Md.313).

2017 Yılında

Uygulanan

Miktar (TL)

2018 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

Doğrudan gider yazılabilecek iktisadi kıymetin değeri

900

1.000

 4-Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Madde 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) 2017 Yılında

Uygulanan

Miktar(TL)

2018 Yılında

Uygulanacak

Miktar(TL)

Birinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 130,00 148,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 80,00 90,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 40,00 45,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19,00 21,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 11,00 12,00
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,00 5,70
İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 70,00 80,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 40,00 45,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 19,00 21,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 11,00 12,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,00 5,70
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,80 3,20

 

Madde 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası) 2017 Yılında

Uygulanan

Miktar(TL)

2018 Yılında

Uygulanacak

Miktar(TL)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 210 240
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 110.000 120.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 210 240
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 11.000 12.000
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 110.000 120.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 210 240
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.000 5.700
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 260 290
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 800

160.000

900

 180.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.100 1.200
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 800 900

 

Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza 2017 Yılında

Uygulanan

Miktar(TL)

2018 Yılında

Uygulanan

Miktar(TL

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400 1.600
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 700 800
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 350 400
4-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (işleme konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000 1.200.000
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı (VUK.370 İzaha Davet) 50.000 57.000

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.01.2018