Bülten 2017

Bülten 2017-96 Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Sanayi Sitelerinde Yer Alan Binaların Emlak Vergisi Muafiyeti

BÜLTEN 2017-96

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ, SERBEST BÖLGELER, ENDÜSTRİ BÖLGELERİ, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ VE SANAYİ SİTELERİNDE YER ALAN BİNALARIN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

1 Temmuz 2017 gün ve 30111 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 70333 sayılı  “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 10  uncu maddesiyle 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun Daimi Muaflıklarla ilgili 4 ncü maddesinin (m) fıkrasına parantez içi ibareden sonra gelmek üzere “ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar” ibaresi eklenmiştir.

Bu hükümle, sözü edilen  yerlerdeki binalar Emlak Vergisinden muaf tutulmuşlardır.

Aynı kanunun  89 uncu maddesi ile  söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi kanunun yayım tarihi olan  01.07.2017 olarak belirtilmiştir.

Bu hükme göre; bu yerlerde olan binaların Mayıs ayına kadar ödenmesi gereken birinci taksitlerinin ödenmesi, Kasım  ayı içinde ödenecek 2 ci taksitleri muafiyet kapsamına girdiğinden ödenmemesi gerekmektedir.

Bu konuda; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Organize Sanayi Bölgelerinde olan binalarla ilgili olarak bir soru üzerine  verdiği 09.10.2017 gün ve 82673428-175.01..01.02(6652-553)-E-120150 sayılı özelgede “ 7033 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ile 1319 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (m) fıkrasında yapılan düzenleme anılan kanunun yayım tarihinde yürürlüğe girdiğinden bu tarihten itibaren bina vergisinden daimi olarak muaf tutulacak olan organize sanayi bölgelerinde yer alan binalardan 2017 yılı bina vergisi birinci taksitinin alınması, ikinci taksitinden başlayarak (bu taksit dahil) bina vergisi alınmaması gerekmektedir.

Öte yandan;2017 yılına ilişkin bina vergisinin ikinci taksitinin tahsil edilmiş olması  halinde, söz konusu tutarın mükelleflere red ve iade edileceği tabidir.” denilmiştir.

Bu görüşe göre de; Bu yerlerdeki binaların 2017 nci taksiti dahil olmak üzere, daha sonraki dönemlerdeki emlak vergileri vergiden muaftır.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 17.11.2017