Bülten 2017

Bülten 2017-41 KDV Genel Uygulama Tebliğinin Kısmi Tevkifat Bölümünde 11 Seri Nolu KDV Tebliği ile Yapılan Değişiklikler

BÜLTEN ( E.Ö. 2017/41 )

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KISMİ TEVKİFAT BÖLÜMÜNDE

11 SERİ NOLU TEBLİĞ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (1)

15 Şubat 2017 gün ve 29980 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)” de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin çeşitli bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklerden bir tanesi “Kısmi Tevkifat” bölümünde yapılan değişikliklerdir.

Bu değişiklikler Uygulama Genel Tebliği ve 11 Seri Nolu KDV Genel Tebliği maddeleri itibariyle açıklanacaktır.

A-I/C-2.1.3.1-Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan “ – Bankalar,” satırından sonra gelmek üzere “ Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,” satırı eklenmiştir.

Bu değişiklikle, Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde sayılmış belirlenmiş alıcılar arasında yer almıştır.

Belirlenmiş alıcıların aşağıda yer alan hizmetleri almaları sırasında yapacağı ödemelerden yine bu listede yazılı  KDV  oranında tevkifatı yapıp 2 nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir.

İşlemin Nevi Tevkifat Oranı
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve   etüt-proje hizmetleri 2/10
Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler 9/10
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım   Hizmetleri 5/10
Yemek servis ve organizasyon hizmetleri 5/10
İşgücü temin hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil) 9/10
Yapı denetim hizmetleri 9/10
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve   ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri 5/10
Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu İşlemleri 9/10
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri 7/10
Servis taşımacılığı hizmeti 5/10
Her türlü baskı ve basım hizmetleri 5/10
Külçe Metal Teslimleri Hurdadan elde edilenler dışındaki Bakır, Alüminyum   ve Çinko külçe teslimleri 1.3.2013 tarihinden itibaren kurşun 5/10
Bakır Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi İlk üretici ithalatçı   teslimi hariç 7/10
Hurda ve Atık Teslimi(İstisnadan vazgeçilmesi halinde) 5/10
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde   edilen hammadde teslimi 9/10
Pamuk, Tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri 9/10
Ağaç ve orman ürünleri teslimi 5/10


B-I/C-2.1.3.2.5 İşgücü Temin Hizmetleri

(I/C-2.1.3.2.5.2.) Kapsam

Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü, kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler.

Bu tür hizmetler, esas itibarıyla, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

Ancak ilave edilen aşağıdaki madde nedeniyle “insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler”  işgücü temini kapsamında tevkifat kapsamından çıkarılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.5.2.) bölümünün beşinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olup, insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır.”

C-_I/C-2.1.4.3 Fazla ve Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi

2.1.4.3. Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi

Fazla veya yersiz tevkif edilerek ödenen vergi bulunması halinde, gerek alıcı gerekse satıcının beyanlarının düzeltilmesi suretiyle işlemin tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülmesi gerekir.

Fazla veya yersiz tevkif edilen vergi, öncelikle tevkifatı yapan alıcı tarafından satıcıya iade edilir. Alıcının, fazla veya yersiz tevkif ettiği KDV tutarını satıcıya ödediğini gösterir belge ve satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısı ile birlikte başvurması halinde, fazla veya yersiz tevkif edilen vergi, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilir.

Yukardaki paragrafın sonuna  aşağıdaki madde eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.3.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Diğer taraftan fazla veya yersiz tevkif edilen KDV’nin alıcı tarafından beyan edilip ödenmiş olması halinde, alıcı ve satıcının yazılı talebi üzerine, alıcıya fazla veya yersiz ödenen KDV’nin iade edilmemesi kaydıyla, fazla veya yersiz tevkif edilen vergiye göre satıcının yapmış olduğu beyana ve bu beyana istinaden kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iadeye ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, fazla veya yersiz KDV tevkif edildiğinin, satıcıya KDV iadesi yapılmadan önce anlaşılması halinde, fazla veya yersiz tevkifata ilişkin satıcıya KDV iadesi yapılmaz. Bu durumda işlemlerin tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülmesi gerekir.

Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden (2/10) oranına tekabül eden 80 TL KDV’yi tevkif ederek 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 320 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 80 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.’nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.”

D-I/C-2.1.5.2.1-Mahsuben İade Talepleri

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünün sekizinci ve onuncu paragrafları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu ile yerine getirilir.”

“5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. İadenin YMM raporu ile talep edilmesi ve bu iadenin 5.000 TL’yi aşan kısmı için teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, YMM raporu sonucuna göre çözülür.”

Mükellefler, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarını, Tebliğde belirtilen borçlara mahsubunu talep edebilmektedirler. Mahsup talebiyle ilgili değişiklikler tebliğin ilgili kısmına aşağıda ilave edilmiştir.

2.1.5.2.1. Mahsuben İade Talepleri

Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında kısmi tevkifat uygulanan;

– Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,

– Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

– Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,

– Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,

– Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,

– Yapı denetim hizmeti,

– Servis taşımacılığı hizmeti,

– Her türlü baskı ve basım hizmeti,

– İşgücü temin hizmeti,

– Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti,

ile ilgili KDV iade alacaklarının mahsubunu isteyen mükelleflerin 5.000 TL’yi aşmayan mahsup talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir.

5.000TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri ise sadece teminat ve/veya vergi inceleme raporu ile sonucuna göre yerine getirilir. 5.000TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, VİR ile çözülür.

Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında tevkifat uygulanan;

– Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

– Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri,

– Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamındaki hizmetler,

ile ilgili 5.000TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir.

5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri ise vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporuna göre ile yerine getirilir. İadenin YMM raporu ile talep edilmesi ve bu iadenin 5.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu sonucuna göre ile çözülür.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,16.02.2017