Bülten 2017

Bülten 2017-40 Kendi Adına Denetim Sözleşmesi Yapmış Olan Bir Denetçinin, Faaliyetini Bir Denetim Kuruluşu Bünyesinde Sürdürmek İstemesi

BÜLTEN ( E.Ö. 2017/40 )

KENDİ ADINA DENETİM SÖZLEŞMESİ YAPMIŞ OLAN BİR DENETÇİNİN, FAALİYETİNİ BİR DENETİM KURULUŞU BÜNYESİNDE SÜRDÜRMEK İSTEMESİ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Deneti Standartları Kurumu 16 Şubat 2017 gün ve 29981 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 09ç02.2017 gün ve 7595942-050.01.04-(03/23) sayılı Kurul Kararı “Denetim Kurulu Yetkilendirilmesi Şartlarından 13/1-i Maddesinin Uygulanması” ile ilgilidir.

Bu maddede, bağımsız denetim kuruluşu olarak yetkilendirilme talebinde bulunan şirketlerin denetçilerinin, ortaklarının ve kilit yöneticilerinin başka bir denetim kuruluşunda veya bağımsız denetim faaliyeti gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişi yanında ya da tüzel kişilikte ortak, yönetici veya denetçi olmaması, kendi adına bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaması şartı getirilmiştir.

Verilen kararda ise;

“Kendi adına denetim sözleşmesi yapmış olan bir denetçinin, sonraki dönemlerde denetim faaliyetini yeni yetkilendirilecek bir denetim kuruluşu bünyesinde sürdürmek istemesi halinde, bu şirkette ortak veya yönetici olarak gösterilmesi durumunda;

• Denetçinin kendi adına yaptığı denetim sözleşmelerini, şirketin Kurulumuzca yetkilendirilmesinden önce imzalamış ve Kurumumuza bildirmiş olması,

•   Denetçinin, söz konusu denetim sözleşmeleri kapsamındakiler hariç başka bir denetim faaliyetinde bulunmayacağı ve yeni bir denetim sözleşmesi imzalamayacağı hususunda taahhütte bulunması,

• Şirketin, kendi adına üstlendiği bağımsız denetim faaliyeti tamamlanana kadar denetçiye denetim kadrosunda yer vermeyeceği hususunda taahhütte bulunması,

şartlarıyla, denetim kuruluşunun yetkilendirilmesinde denetçinin durumunun Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine aykırılık teşkil etmeyeceğine,”

0ybirliğiyle karar verilmiştir.

İlgili Kurul Kararı için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,16.02.2017