Bülten 2017

Bülten 2017-29 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesi Süreci

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 05.01.2017

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2017/29 )

ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİ SÜRECİ

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa 6740 sayılı Kanunu ile eklenen Ek Madde 2’ ye göre; Türk vatandaşı olup kırk beş yaşını doldurmamış olanlardan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışmaya başlayanlar, işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilir.

Çalışan katkı payı, prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutardır. Çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir. Cayma hâlinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade edilir.

2 Ocak 2017 gün ve 29936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  hükümlerine göre Otomatik Bireysel Emeklilik Planına geçiş süreci aşağıdadır.

Kamu kurumlarında çalışanların otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi süreci:

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinde çalışanlar 1/4/2017 tarihi itibarıyla ilgili emeklilik planına dahil edilir.

2-Yukarda yer almayan Diğer Kamu İdareleri (Mahalli idareler, KİT’ler gibi) çalışanları ise 1/1/2018 tarihi itibarıyla ilgili emeklilik planına dahil edilir.

Kurumların ilgili emeklilik planına dahil edilme tarihlerinden itibaren işe başlayanlar ise işe başlama tarihi itibariyle sisteme dahil olacaklar.

Özel Sektörde çalışanların otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi süreci:

1-Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan iş yerlerinde çalışanlar 01/01/2017 tarihinden itibaren,

2-Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı çalışanlar 01/04/2017 tarihinden itibaren,

3- Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı çalışanlar 01/07/2017 tarihinden itibaren,

4-Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı çalışanlar 01/01/2018 tarihinden itibaren,

5-Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı çalışanlar 01/07/2018 tarihinden itibaren,

6- Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı çalışanlar 01/01/2019 tarihinden itibaren,

ilgili emeklilik planına dahil edilir.

Yukarıda belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerden sonra  kapsama dahil  işverenlere bağlı çalışmaya başlayanlar, hizmet akdinin yürürlüğe girmesiyle emeklilik planına dahil edilir.

Çalışan işçi sayısının  belirlenmesinde, birden fazla iş yeri olan işverenler için  bütün iş yerlerindeki çalışanların  toplamı göz önünde bulundurulur.