Bülten 2017

Bülten 2017-28 2017 Yılı Damga Vergisi Uygulamasında Bazı Hatırlatmalar

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 04.01.2017

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2017/28 )

2017 YILI DAMGA VERGİSİ UYGULAMASINDA BAZI HATIRLATMALAR

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler 29 Eylül 2016 gün ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) nın 60 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

Bu genel tebliğde, yapılan değişiklikler ile ilgili bazı hatırlatmalar;

Nüshalarda damga vergisi uygulaması

9/8/2016 tarihinden itibaren, birden fazla nüsha olarak düzenlenen nispi vergiye tabi kağıtlarda sadece tek nüsha üzerinden damga vergisi hesaplanacaktır.

Bir kağıtta üçüncü kişinin akdinin bulunması

9/8/2016 tarihinden sonra gerçekleşmesi halinde, aynı kâğıtta asıl akit ve işlem yanında birden fazla adi kefil ve garantör bulunması durumunda, asıl akit yanında yalnız bir kefalet ve bir garanti taahhüdü için damga vergisi hesaplanacaktır.

Bir kağıtta birden fazla akit ve işlem bulunması

9/8/2016 tarihinden sonra düzenlenen kağıtlarda, asıl akit ve işlemle birlikte aynı kağıtta yer verilen pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlerden damga vergisi alınmayacak, damga vergisi asıl akit konusu işlem üzerinden alınacaktır. Ancak söz konusu taahhütler, ayrı bir kağıtta düzenlenmesi ve başlı başına bir sözleşmeye konu olması durumunda damga vergisine konu teşkil edecektir.

Düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerine ilişkin damga vergisi

Beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler damga vergisinden  hariç tutulmuştur.

Pay devirlerine ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisi

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, pay devirlerine, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.