Bülten 2017

Bülten 2017-04 2017 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Vergi Usul Kanunundaki Hadler ve Ceza Miktarlarından Bazıları 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com 

İstanbul, 01.01.2017

BÜLTEN ( E.Ö. 2017/04 )

2017 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERGİ USUL KANUNUNDAKİ HADLER VE CEZA MİKTARLARINDAN BAZILARI 

27 Aralık 2016  gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 460 sayılı VUK Genel Tebliğinde 2017 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanunundaki had ve ceza miktarlarından bazıları:

1- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK Md.177).

2016Yılında Uygulanan Miktar (TL) 2017 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)
1-Yıllık
-Alış tutarı 168.000 170.000
– Satış tutarı 230.000 230.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 90.000 90.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 168.000 170.000

2-Fatura düzenleme sınırı (VUK.Md.232).

2016 Yılında Uygulanan Miktar (TL) 2017 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)
Fatura Düzenleme Sınırı 900 900

3-Amortismana tabi iktisadi kıymetin değeri (VUK Md.313).

2016Yılında Uygulanan Miktar (TL) 2017 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)
Doğrudan gider yazılabilecek iktisadi kıymetin değeri 900 900

4-Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Madde 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) 2016Yılında Uygulanan Miktar(TL) 2017 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)
Birinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 126,00 130,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 80,00 80,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 40,00 40,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19,00 19,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 11,00 11,00
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,00 5,00
İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 69,00 70,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 40,00 40,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 19,00 19,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 11,00 11,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,00 5,00
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,70 2,80

 

Madde 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası) 2016Yılında Uygulanan Miktar(TL) 2017 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 210 210
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 110.000 110.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 210 210
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 11.000 11.000
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 110.000 110.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 210 210
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.000 5.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 260 260
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 800

 158.000

800

 160.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.100 1.100
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 800 800

 

Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza 2016Yılında Uygulanan Miktar(TL) 2017 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.370 1.400
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 690 700
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 340 350
4-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (işleme konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000 1.100.000
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı (VUK.370 İzaha Davet)   50.000