Bülten 2016

Bülten 2016-55 Enerji Konusunda YMM’ lere Verilen Görev

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 24.06.2016

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/55 )

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN

TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN YETKİ

24 Haziran 2016 Gün ve 29752 Sayılı Resmi Gazete’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre  başvuru yapılan üretim tesisinde yer alan yerli aksam ve aksam imalatında kullanılan her bir yerli bütünleştirici parça için yerli imalat kullanım belgesi, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre işlem yapan Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenecektir.

Bu belgenin ne şekilde düzenleneceği yönetmelikte ve ekinde açıklanmıştır.

Bu konuda daha önce 19 Haziran 2011 gün ve 27969 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan yönetmelik mevcut iken bu yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan yönetmelikte de Yeminli Mali Müşavirlere “Yerli İmalat Durum Belgesi” hazırlanması görevi verilmiş idi.

Sözü edilen yönetmelik ve eki ektedir.