Bülten 2016

Bülten 2016-102 2017 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi ve Harçların Maktu Hadlerinin Artırılması ve Emlak Vergisi Matrahları ile Tütün Fonlarının Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 24.12.2016

BÜLTEN (E.Ö. 2016-102)

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇLARIN MAKTU HADLERİNİN ARTIRILMASI VE EMLAK VERGİSİ MATRAHLARI İLE TÜTÜN FONLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI

24 Aralık 2016 gün ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkındaki Kanunlar gereğince maktu damga vergisi ve harç tutarları, bina ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında  uygulanacak artış oranları ile  Tütün Fonu tutarlarının belirlenmiştir.

Bu karar ile;

1-Damga Vergisi Maktu Tutarları

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları, yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.

Damga Vergisi Kanununun Mükerrer 30 ncu  maddesine göre, bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler  o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarının 10  Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.

Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri on katına kadar artırmaya yetkili olduğundan 2017 yılında uygulanmak üzere maktu hadleri yeniden değerleme oranı olan %3,83 yerine %7,5 oranında artırmayı uygun görmüştür.

2- Harçlar Kanunu Tutarları

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı  tarifelerde yer alan ve 2016 yılında uygulanan maktu harç tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.

Harçlar Kanununun  Mükerrer 138 nci maddesine göre, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar  her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan harç tutarının 10 Kuruşa kadarki kesirleri, dikkate alınmaz.

Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları yirmi katına kadar artırmaya yetkili olduğundan , 2017 yılında uygulanmak üzere maktu hadleri yeniden değerleme oranı olan %3,83 yerine %7,5 oranında artırmayı uygun görmüştür.

3-Emlak Vergisi Bina ve Arazi Vergi Matrahları ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metre Kare Birim Değerleri

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 5 nci fıkrası uyarınca  2017 yılına ait Bina ve arazi vergi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metre kare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı yeniden değerleme oranı %3,83 olarak tespit edilmiştir.

Emlak Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 5 nci fıkrasına göre, Genel beyan dönemi veya vergi değerini tadil eden sebeplerin mevcudiyeti halinde mükellefiyetin başlangıç yılının takip eden yıllarda emlâk vergisi matrahı, her yıl bir önceki yıl matrahının Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmak suretiyle bulunur.
Bakanlar Kurulu, artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkili olduğundan, 2017 yılında uygulanmak üzere maktu hadleri yeniden değerleme oranı olan %3,83’in yarısı  yerine %3,83 oranında artırmayı uygun görmüştür.

4-Tütün Fonlarının Belirlenmesi

4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 nci maddesi ile ilgili, 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “600$/ton” ibaresi “300$/ton” şeklinde değiştirilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.