Bülten 2016-09 Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı Kapsamında E Fatura Düzenleme Zorunluluğu 1/1/2016 Yerine 1/1/2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacaktır

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com 

İstanbul, 01.01.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/09 )

E-FATURA UYGULAMASINA KAYITLI OLAN MÜKELLEFLERDEN MAL İHRACI VE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI KAPSAMINDA FATURA DÜZENLEYECEK OLANLAR SÖZÜ EDİLEN FATURALARINI BELİRLENMİŞ OLAN 1/1/2016 YERİNE 1/1/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN E-FATURA OLARAK DÜZENLEYECEKLERDİR.

25 Aralık 2015  gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 461Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan İhracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına geçiş için 1/1/2016 olarak belirlenmiş tarihin 1/1/2017 tarihine uzatılmasına dair düzenlemelere yer verilmiştir.

Buna göre; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır