Bülten 2016

Bülten 2016-10 2016 Yılında İnternetten Satış Yapan Mükellefler İçin e arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu ve Bilgi Verme

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 01.01.2016

BÜLTEN (E.Ö. 2016-10)

2016 YILINDA İNTERNETTEN SATIŞ YAPAN MÜKELLEFLER İÇİN E-ARŞİV UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU VE BİLGİ VERME

24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; elektronik ticaret faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme ve internetten satışı yapan mükellefler için e-Arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu Genel Tebliğe göre;

İnternet Satışı Nedeniyle e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilenler

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti.

Bu Genel Tebliğle de internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapan mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca internetten yaptıkları satışlara ait e-arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmek ve söz konusu faturalarda gösterilmesi istenen bilgilere yer vermek zorundadır.

Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilenler

a-Aracı Hizmet Sağlayıcıları (Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi)

b-Bankalar

c-İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ( İnternet ortamında ticari amaçlı reklam ve tanıtım hizmetinin verilmesine aracılık eden gerçek ya da tüzel kişi)

d-Kargo ve Lojistik İşletmeleri

Verilecek bilgiler ve gönderilme şekilleri için ilgili tebliğde bilgi bulunmaktadır.

Sorumluluk ve Cezai Sonuçlar

Bu Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında işledikleri fiillere göre, Vergi Usul Kanununda yazılı cezalar tatbik edilecektir.

Bu ceza, VUK Mük. 355 nci maddede belirlenmiştir. 2016 yılında uygulanacak cezalar:

a-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.370 -TL,

b-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 690 -TL,

c-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 340 TL,

Özel usulsüzlük cezasıdır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.