Bülten 2016

Bülten 2016-40 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Vergi Kanunlarına İlişkin Hükümleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,14.02.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/40 )

6663 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN VERGİ KANUNLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Kanun 36 maddeden oluşmaktadır. Bu kanunda 13 kanun ile ilgili hükümler bulunmaktadır. Vergi kanunlarını ilgilendiren 3 kanunla ilgili 5 hüküm vardır.

Aşağıda bu kanun maddelerinin hangi kanunlarla ilgili olduğu belirtildikten sonra Vergi Kanunlarını ilgilendiren hükümleri özet olarak açıklanacaktır.

Kanunun Maddesi İlgili Kanun
1,2,3 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
4 492 sayılı Harçlar Kanunu
5,6,7,8,9,10,11 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
12 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası
13 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
14,15,16,17 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu
18 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu
19,20 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
21,22 4857 sayılı İş Kanunu
23,24,25,26,27,28,29,30,31 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
32 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
33 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
34 Hasankeyf ilçesinin taşınması ile ilgili madde
35 Yürürlük Maddesi
36 Yürütme Maddesi

 

Gelir Vergisi Kanunu:

Madde 1

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle genç girişimcilere Kazanç istisnası getirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı maddede belirtilen şartlarla gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır.

Bu hüküm, 01.01.2016 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Madde 2

Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine eklenen 15 numaralı bent ile ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin ticari kazançlarının 8.000 liralık kısmı üzerinden gelir vergisi alınmaması sağlanmaktadır.

Bu hüküm, yayın tarihi olan 10.02.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Madde 3

Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “, 86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde” ibaresi “ve 86 ncı maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu hükümle, 2 nci madde ile Gelir Vergisi Kanununun 89 cu maddesine eklenen 15 numaralı bentte yer alan basit usulde vergilendirilenlerle ilgili 8.000 TL istisna her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacaktır.

Bu hüküm, yayın tarihi olan 10.02.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Harçlar Kanunu

Madde 4

492 sayılı Harçlar Kanununun 85 inci maddesine eklenen (h) bendi ile öğrenim gören 25 yaşını doldurmamış gençlere verilecek pasaportlardan harç alınmamasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanunu

Madde 13

3065 sayılı KDV Kanununun 13 üncü maddesine eklenen (ı) bendi ile , Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile fenni karma yemler ve hayvan yemi olarak kullanılan bazı ürünlerin teslimi KDV’den istisna edilmiştir.

Bu hüküm, yayın tarihi olan 10.02.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

6663 sayılı Kanuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.