Bülten 2016

Bülten 2016-104 2017 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Gelir Vergisi Kanunundaki Tutar, Oran, İstisna ve Hükümlerden Bazıları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 27.12.2017

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/104 )

2017 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK GELİR VERGİSİ KANUNUNDAKİ TUTAR, ORAN, İSTİSNA VE HÜKÜMLERDEN BAZILARI

27 Aralık 2017 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 296 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 2017 yılında Gelir Vergisi Kanununda uygulanacak tutar, oran, istisna hükümlerinden bazıları.

1-Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası (GVK.Md.21)

2016 Yılı İstisna Tutarı TL 2017 Yılı İstisna Tutarı TL
Binaların Mesken Olarak Kiraya Verilmesinden Bir Takvim Yılı İçinde Elde Edilen Hasılatın 3.800 3.900

2-Yemek İstisnası (GVK.Md.23/8)

2015 Yılı İstisna  TutarıTL 2016 Yılı İstisna Tutarı  TL
İşverenlerce, İş Yerinde Veya İş Yerinin Eklentilerinde Yemek Verilmeyen Durumlarda, Yemek Bedelinin İşverenlerce, Yemek Verme Hizmetini Sağlayan Mükelleflere(Örneğin Ticket Card Servislerine ) Yapılması Halinde 13,70+1,10 KDV =14,80 14,00+1,12

KDV =15,12

Bu miktardan fazla ödenen yemek bedelleri netten brüte gidilerek ücret olarak vergilendirilir.

3-Engellilik İndirimi

193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan engellilik derecesi ve indirimi tutarları

Sakatlık Derecesi Sakatlık Oranı % 2016 Yılı İstisna Tutarı             TL 2017 Yılı İstisna Tutarı            TL
Birinci Derece Sakatlar 80 900 900
İkinci Derece Sakatlar 60 460 470
Üçüncü Derece Sakatlar 40 210 210

4-Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar (GVK.Md.47/2).

2016 Yılı   Kira Bedeli    TL 2017 Yılı    Kira Bedeli TL
Büyük Şehir Belediye Sınırları İçinde 6.300 6.500
Diğer Belediyelerde 4.200 4.300

5- Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler(GVK.Md.48).

2016 Yılı TL 2017 Yılı TL
Satın Aldıkları Malları Olduğu Gibi veya İşledikten Sonra Satanların Yıllık Alımları ve Satışlarının Aşmaması Gereken Tutar 88.000 126.000 90.000 130.000
Yukarıda Yer Alanların Dışındakilerin Gayrisafi İş Hasılatlarının Aşmaması Gereken Tutar 42.000 43.000
Yukarıda Yer Alan İşlerin Birlikte Yapılması Halinde, Yıllık Satış Tutarı İle İş Hasılatı Toplamının Aşmaması Gereken Tutar 88.000 90.000

6-Değer Artış Kazanç İstisnası(GVK. Mük.Md.80).

2016Yılı

İstisna TutarıTL

2017 Yılı İstisnaTutarı TL
Mükerrer 80 inci Maddede Yer Alan Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç) 11.000 11.000

7-Arizi Kazanç İstisnası (GVK.Md.82).

2016 Yılı

İstisna Tutarı  TL

2017 Yılı İstisnaTutarı TL
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci Maddesinde Yer Alan Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı 23.000 24.000

8-Beyan Edilmeyecek Gelir (GVK.Md.86).

2016 Yılı Tutarı TL 2017Yılı Tutarı 

TL

Tevkifata Ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul Ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı 1.580 1.600

9-Gelir Vergisi Tarifesi (GVK.Md.86).

A-2017 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

a-Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası % 27
110.000 TL’dan fazlasının 110.000 TL’sı için 26.950 TL, fazlası % 35

b- Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası % 27
70.000 TL’dan fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası % 35

B-2016 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

a-Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

12.600 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası % 20
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası % 27
69.000 TL’dan fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, fazlası % 35

b- Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

12.600 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası % 20
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası % 27
69.000 TL’dan fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, fazlası % 35

10-2016 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

193 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin, 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

193 sayılı Kanunun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.

İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2016 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 3,83’tür. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 10,03’tür. Buna göre, 2016 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%3,83 / %10,03 =) % 38,19 olmaktadır.

Bu kapsamda, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan, 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden 2016 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratları indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.