Bülten 2015

Bülten 2015-88 E Tebligat Başvuru Süresi 1 Nisan 2016 Tarihine Uzatıldı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,29.12.2015

(BÜLTEN 2015-88)

E-TEBLİGAT SİSTEMİNİNE  BAŞVURU SÜRESİ 1 NİSAN 2016 TARİHİNE UZATILDI

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ hükümlerine göre, vergi dairelerince düzenlenen tebliği gereken evrak muhataplarına 01.01.2016 tarihinden itibaren, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda tebliğ edileceği açıklanmıştı.

29. Aralık 2015 gün ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 467 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu süre 1 Nisan 2016 tarihine uzatılmıştır.

Aşağıdaki kişiler 01 Nisan 2016 tarihine kadar e-tebligat sistemine zorunlu olarak başvuracaklardır. Bu kişilerin  başvuru şekilleri aşağıdaki gibi olacaktır.

a-Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç),

-Vergi dairesinden veya  internet vergi dairesinden edinecekleri Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin) ile bağlı olunan vergi dairesine,

-Veya internet vergi dairesini kullanarak da başvurulabilir.

Bu şekilde başvuranlar elektronik tebligat adresi edinmiş olurlar.

Bu mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmez. Bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle e-tebligat sistemini kullanabilirler.

b-Kurumlar vergisi mükellefleri,

Vergi dairesinden veya  internet vergi dairesinden edinecekleri Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin) ile bağlı olunan vergi dairesine başvurur.

E-tebligat başvurusu, bizzat mükellef/kanuni temsilci  tarafından yapılabileceği gibi, e-tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığı ile de yapılabilir.

Elektronik tebliğ talep bildirimi ile bildiriminde bulunan mükelleflere  vergi dairesince, müracaat anında sistem tarafından üretilen internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecek böylece elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.

c-İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler.

-Tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin) ile katma değer vergisi veya gelir (stopaj)  vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvurur.

-Gerçek kişiler ise, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin) ile internet vergi dairesi aracılığıyla veya ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine başvurur.

E-tebligat başvurusu, bizzat mükellef/kanuni temsilci  tarafından yapılabileceği gibi,e-tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığı ile de yapılabilir.

Elektronik tebliğ talep bildirimi ile bildiriminde bulunan mükelleflere  vergi dairesince, müracat anında sistem tarafından üretilen internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecek böylece elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.