Bülten 2016

Bülten 2016-01 2016 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Gelir Vergisi Kanunundaki Tutar, Oran ve Hükümlerden Bazıları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.01.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/01 )

2016 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK GELİR VERGİSİ KANUNUNUNDAKİ TUTAR, ORAN, İSTİSNA VE HÜKÜMLERDEN BAZILARI

25 Aralık 2015 gün ve 29573  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 290 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 2016 yılında Gelir Vergisi Kanununda uygulanacak tutar, oran, istisna hükümlerinden bazıları.

1-Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası (GVK.Md.21)

  2015 Yılı İstisna Tutarı TL 2016 Yılı İstisna Tutarı TL
Binaların Mesken Olarak Kiraya Verilmesinden Bir Takvim Yılı İçinde Elde Edilen Hasılatın 3.600 3.800

2-Yemek İstisnası (GVK.Md.23/8)

  2015 Yılı İstisna  Tutarı

TL

2016 Yılı İstisna Tutarı                     TL
İşverenlerce, İş Yerinde Veya İş Yerinin Eklentilerinde Yemek Verilmeyen Durumlarda, Yemek Bedelinin İşverenlerce, Yemek Verme Hizmetini Sağlayan Mükelleflere(Örneğin Ticket Card Servislerine ) Yapılması Halinde 13,00+1,04 KDV =14,04 13,70+1,10 KDV =14,80

Bu miktardan fazla ödenen yemek bedelleri netten brüte gidilerek ücret olarak vergilendirilir.

3-Engellilik İndirimi

193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan engellilik derecesi ve indirimi tutarları

Sakatlık Derecesi Sakatlık Oranı % 2015 Yılı İstisna Tutarı             TL 2016 Yılı İstisna Tutarı            TL
Birinci Derece Sakatlar 80 880 900
İkinci Derece Sakatlar 60 440 460
Üçüncü Derece Sakatlar 40 200 210

4-Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar (GVK.Md.47/2).

  2015 Yılı       Kira Bedeli    TL 2016 Yılı    Kira Bedeli TL
Büyük Şehir Belediye Sınırları İçinde 6.000 6.300
Diğer Belediyelerde 4.000 4.200

5- Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler(GVK.Md.48).

  2015 Yılı TL 2016 Yılı TL
Satın Aldıkları Malları Olduğu Gibi veya İşledikten Sonra Satanların Yıllık Alımları ve Satışlarının Aşmaması Gereken Tutar 84.000 120.000 88.000 126.000
Yukarıda Yer Alanların Dışındakilerin Gayrisafi İş Hasılatlarının Aşmaması Gereken Tutar 40.000 42.000
Yukarıda Yer Alan İşlerin Birlikte Yapılması Halinde, Yıllık Satış Tutarı İle İş Hasılatı Toplamının Aşmaması Gereken Tutar 84.000 88.000

6-Değer Artış Kazanç İstisnası(GVK. Mük.Md.80).

  2015 Yılı   İstisna Tutarı  TL 2016 Yılı İstisnaTutarı TL
Mükerrer 80 inci Maddede Yer Alan Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç) 10.600 11.000

7-Arizi Kazanç İstisnası (GVK.Md.82).

  2015 Yılı    İstisna Tutarı                TL 2016 Yılı İstisnaTutarı TL
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci Maddesinde Yer Alan Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı 21.000 23.000

8-Beyan Edilmeyecek Gelir (GVK.Md.86).

  2015    Yılı Tutarı        TL 2016 Yılı Tutarı      TL
Tevkifata Ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul Ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı 1.500 1.580

9-Gelir Vergisi Tarifesi (GVK.Md.86).

A-2016 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

a-Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

12.600 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası % 20
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası % 27
110.000 TL’dan fazlasının 110.000 TL’sı için 26.970 TL, fazlası % 35

b- Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

12.600 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası % 20
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası % 27
69.000 TL’dan fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, fazlası % 35

B-2015 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

a-Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

12.000 TL’ye kadar % 15
29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası % 20
106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL, fazlası % 27
106.000 TL’dan fazlasının 106.000 TL’sı için 25.990 TL, fazlası % 35

b- Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

12.000 TL’ye kadar % 15
29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası % 20
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL, fazlası % 27
66.000 TL’dan fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL, fazlası % 35

10-2015 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

2015 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%5,58(Yeniden değerleme Oranı) / % 9,24(Hazine Bonosu Ortalama Faiz Oranı) =) % 60,39 olmaktadır.

Bu oran %100 den az çıktığından  2015 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlere indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.