Bülten 2016

Bülten 2016-04 2016 Yılında Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğuna İlişkin 8.000 TL’lik Had 7.000 TL.’ye İndirilmiştir.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 01.01.2016

BÜLTEN (E.Ö. 2016-04)

2016 YILINDA TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİK ZORUNLUĞUNA İLİŞKİN 8.000 TL’LİK HAD, 7.000 TL’YE İNDİRİLMİŞTİR.

24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin 8.000 TL’lik had, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 7.000 TL’ye indirilmiştir.

Sözü edilen Genel Tebliğ ile, konuya ilişkin olarak bugüne kadar yayımlanmış tebliğler bir bütün olarak ele alınmış, tevsik zorunluluğu kapsamında olan ve olmayan tahsilat ve ödemeler tek tebliğ olarak yer verilmiştir.

Bu tebliğde yapılan açıklamalar özet olarak aşağıdadır.

Kapsam ve Tutar

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda;

a-Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

b-Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

c-İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin

belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar (Bankalar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi) kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

 Aynı Günde Aynı Kişi veya Kurumlarla Yapılan İşlemler

Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 7.000 TL yı aşması durumunda, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.

Kısım Kısım Yapılan Tahsilat ve Ödemeler

Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının 7.000 TL’yi aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilecektir.

Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler

a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemelerin,

b-Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemelerin,

c-Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

ç-Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,

d-Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,

e-5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin

aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

2016 yılında tahsilat ve ödemelerini tebliğde belirtilen şekilde yapmayanlar

Ceza Uygulaması

 Tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğuna uyulmaması durumunda ilgililere Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilir.

Bu ceza, VUK Mük. 355 nci maddede belirlenmiştir. 2016 yılında tahsilat ve ödemelerini tebliğde belirtilen şekilde yapmayan;

a-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.370 -TL,

b-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 690 -TL,

c-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 340 TL,

Özel usulsüzlük cezası kesilir.

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında 1.100.000 –TL’yı geçemez.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.