Bülten 2015

Bülten 2015-75 1 Ocak 2016 Tarihinden İtibaren Zorunlu Olarak e-Defter ve Fatura Uygulamasına Dahil Olacak Mükellefler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 11.09.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/75)

1 OCAK 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN ZORUNLU OLARAK  E DEFTER TUTMA VE E- FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLACAK MÜKELLEFLER

20 Haziran 2015 gün ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Bu konu ile ilgili açıklamalarımız 21.06.2015 gün ve E.Ö.2015/63 nolu bültenimizde yapılmıştır.

Bu tebliğ ve açıklamalarımızda; 2016 yılında ve daha sonraki yıllarda elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler belirtilmiştir.

1 Ocak 2016 tarihinde uygulama kapsamında olan mükellefler aşağıdadır.

a-2014  hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

b-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların (petrol, petrol ürünleri, doğalgaz, benzol, solvent, madeni yağlar v.s.) imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan  bu tebliğin yayın tarihi olan 20 Haziran 2015 tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu  kapsamda değerlendirilmeyecektir.)

(Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alanlar, lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.)

c- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları (Kolalı gazoz, bira, şarap ve alkollü içki vs). imal, inşa ve ithal eden mükelleflerden bu Tebliğin yayım tarihi olan 20.06.2015 tarihinden  önce mükellefiyet tesis ettirenler.

(Bu Tebliğin yayım tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettirenler ise, mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.)