Bülten 2015

Bülten 2015-03 2015 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Vergi Usul Kanunundaki Miktarlardan Bazıları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com 

İstanbul, 30.12.2014

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/03 )

2015 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERGİ USUL KANUNUNDAKİ MİKTARLARDAN BAZILARI  

30 Aralık 2014  gün ve 29221 Resmi Gazete’de yayınlanan 442 sayılı VUK Genel Tebliğinde 2015 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanunundaki miktarlardan bazıları:

1- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK Md.177).

 

2014Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2015 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)

1-Yıllık    
-Alış tutarı

150.000

160.000

– Satış tutarı

200.000

220.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

80.000

88.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

150.000

160.000

2-Fatura düzenleme sınırı (VUK.Md.232).

 

2014Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2015 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)

Fatura Düzenleme Sınırı

800

880

3-Amortismana tabi iktisadi kıymetin değeri (VUK Md.313).

 

2014Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2015 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)

Doğrudan gider yazılabilecek iktisadi kıymetin değeri

800

880

4-Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Madde 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

2014 Yılında Uygulanan Miktar(TL)

2015 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)

Birinci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri

110,00

120,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

70,00

77,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

36,00

39,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

17,00

18,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

9,70

10,60

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,40

4,80

İkinci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri

60,00

66,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

36,00

39,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

17,00

18,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

9,70

10,60

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,40

4,80

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,40

2,60

 

Madde 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası)

2014 Yılında Uygulanan Miktar(TL)

2015 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

190

200

– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

97.000

106.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

190

200

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

9.700

10.600

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

97.000

106.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

190

200

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

4.400

4.800

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

230

250

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

700

140.000

770

 150.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

970

1.060

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

700

770

 

Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

2014Yılında Uygulanan Miktar(TL)

2015 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.200

1.300

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

600

660

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

300

330

4-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (işleme konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

940.000

1.060.000