Haberler

Artvin İline Bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde Meydana Gelen Doğal Afet Nedeniyle Borçların Tecil ve Taksitlendirilmesine Yönelik Tahsilat Genel Tebliği (Seri :B Sıra No:8)

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 11.09.2015

ARTVİN İLİNE BAĞLI ARHAVİ, BORÇKA VE HOPA İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN DOĞAL AFET NEDENİYLE BORÇLARIN TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ :B SIRA NO:8) 

9 Eylül 2015 gün ve 29470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:B Sıra No:8 Tahsilat Genel Tebliğinde; Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal afet nedeniyle Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen bu ilçelerdeki amme borçlularının Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar yapılmaktadır.

Bu tebliğe göre;

Kapsama Giren Amme Alacakları

Doğal afet nedeniyle ilan edilen mücbir sebep hali kapsamındaki amme borçlularından aranılan;

– Vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten önceki her türlü amme alacaklarının,

– Mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce tahakkuk etmiş olup, vadesi mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,

– İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,

– Mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih arasında yıllık olarak tahakkuk eden amme alacakları ile her ne şekilde olursa olsun vadesi bu tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,

– Mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih arasında verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlere istinaden gerek bu dönemde tahakkuk eden gerekse mücbir sebebin sona erdiği tarihten sonra mücbir sebep nedeniyle verilme süresi uzayan ve uzatılan süre içerisinde verilen beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk edecek amme alacaklarının (Bakanlığımızca tecili uygun görülmeyenler hariç),

Kapsama Giren Borçlular 

Doğal afetin meydana geldiği tarih itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilen Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde faal mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerden,

– Merkezleri yönünden doğal afetin meydana geldiği yer vergi dairesinde mükellefiyeti bulunanların ülke genelindeki tüm vergi dairelerine,

– Şubeleri yönünden veya yalnızca süreksiz mükellefiyetleri nedeniyle doğal afetin meydana geldiği yer vergi dairesinde mükellef bulunanların yalnızca bu vergi dairelerine,

olan ve tecil edilebilecek borçları bulunanlar kapsama girmektedir.

Başvuru Süresi ve Şekli

Bu kapsamdaki mükelleflerin 30/06/2016tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine tecil ve taksitlendirme talep formu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda tecil talep edecek mükellefler tüm borçları için tecil ve taksitlendirme talebinde bulunabilecekleri gibi fer’ileri de dahil olmak şartıyla tercih edecekleri borçları için de talepte bulunabileceklerdir. 

Birden fazla vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler, her bir vergi dairesine olan borçları için ayrı ayrı talepte bulunacaklardır.

Bu Tebliğ kapsamındaki başvuruların posta yoluyla yapılması mümkün olup, bu takdirde başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.

Taksit Süresi ve Tecil Faizi

Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulardan talebi uygun görülen mükelleflerin borçları azami 24 ay (katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile bunların fer’ileri azami 12 ay) süre ile taksitlendirilebilecektir.

Tecil edilen bu borçlara tecil faizi uygulanmayacaktır.

Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için ilgili tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.