Bülten 2015

Bülten 2015-64 Milletlerarası Andlaşma Hükümleri Çerçevesinde KDV’den İstisna Edilmiş Olan Transit Petrol Boru Hattı Projelerinin İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 28.06.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/64)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KDV’DEN İSTİSNA EDİLMİŞ OLAN TRANSİT PETROL BORU HATTI PROJELERİNİN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN İSTİSNA

27 Haziran 2015 gün ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama  Tebliğinde  değişiklik yapılmasına ilişkin 3 Seri Nolu  Tebliğde, 6637 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununa eklenen geçici 34 üncü maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E) bölümünün sonuna başlığıyla birlikte eklenen “6. Milletlerarası Andlaşma Hükümleri Çerçevesinde KDV’den İstisna Edilmiş Olan Transit Petrol Boru Hattı Projelerinin İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna” konusunda açıklamalar yer almaktadır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.