Bülten 2015

Bülten 2015-26 Pirincin KDV Oranında ve Rüzgar Enerji Konvertörlerinin Finansal Kiralama Kapsamındaki KDV’sindeki Değişiklik

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,31.01.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/26 )

PİRİNCİN KDV ORANINDA VE RÜZGAR ENERJİ KONVERTÖRLERİNİN FİNANSAL KİRALAMA KAPSAMINDAKİ KDV’SİNDEKİ DEĞİŞİKLİK

31 Ocak 2015 gün ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2015/7205 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı  ile KDV oranlarında değişiklik yapılmıştır.

1-Katma Değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararın eki  (I) sayılı listesindeki malların teslimi %1 oranında Katma Değer Vergisine tabidir.

Bu listenin 3 ncü sırasında yer alan  aşağıdaki mallar da %1 KDV oranına tabi olmakla birlikte perakende satışları %8 oranını tabidir.

Katma Değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararın 1/4 maddesine göre, perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.

“3- Buğday, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil),20/12/2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin  2 no.lu faslında yer alan mallar (02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar hariç),”

Yapılan değişiklik ile, I sayılı listenin yukarıda yer alan 3 ncü sırasına  “çeltik” ibaresinden sonra gelmek üzere “pirinç” ibaresi eklenmiştir.

Buna göre, pirincin toptan ve perakende  satışı KDV oranı %8 iken, perakende dışındaki satış KDV oranı 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren  %1 olmuştur.

2-Katma Değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararın eki  (I) sayılı listesindeki malların teslimi %1 oranında Katma Değer Vergisine tabidir.

Bu listenin 17 nci sırasındaki, gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların  (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi %1 KDV oranına tabidir.

Bu kapsamda;

Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri arasında sayılan,

8502.31    Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Yalnız çıkış gücü 500 kVA olanlar)

Satırı

8502.31    Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Çıkış gücü 50 kVA  ve bunun üzerinde olan fakat 500 kVA. yı geçmeyenler)

şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik, 31 Ocak 2015 tarihinden itibaren yapılan finansal kiralama  sözleşmeleri kapsamındaki kiralama  ve teslimler için geçerlidir.

Bakanlar Kurulu Kararını görmek için tıklayınız.