Bülten 2015

Bülten 2015-63 E Fatura ve E Defter Kullanım Kapsamını Genişleten Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 454

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 21.06.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/63)

E FATURA VE E DEFTER KULLANIM KAPSAMINI GENİŞLETEN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 454

20 Haziran 2015 gün ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, daha önce elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Bu genel tebliğ ile aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

a-2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

-2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016,  

-2015 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2017,

-2016 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2018,

 tarihinden itibaren e fatura ve e defter uygulamasına zorunlu olarak geçeceklerdir.

b-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların (petrol, petrol ürünleri, doğalgaz, benzol, solvent, madeni yağlar v.s.) imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu  kapsamda değerlendirilmeyecektir.)

Bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alanlar, lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.

c- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları (Kolalı gazoz, bira, şarap ve alkollü içki vs). imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

Bu Tebliğin yayım tarihinden önce mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettirenler ise, mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.

d-İhracat işlemlerine  e fatura uygulaması

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.  

Bu genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.