Bülten 2015

Bülten 2015-37 2014 Yılında Elde Edilen Devlet Tahvili,Hazine Bonosu ve Eurobond Faiz ve Alım Satım Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,26.02.2015

BÜLTEN(E.Ö.2015/37)

2014 YILINDA GERÇEK KİŞİLERCE ELDE EDİLEN DEVLET TAHVİLİ, HAZİNE BONOSU VE EUROBOND GELİRLERİNİN BEYANI

Hazine Bonoları, T.C. Hazinesi’nin yurtiçinde çıkarmış olduğu, bir yıldan kısa vadeli, Devlet Tahvilleri ise 1 yıl ve daha uzun vadeli TL, dövize endeksli veya döviz cinsinde devlet iç borçlanma senetleridir.

Eurobond, Hazine Müsteşarlığı tarafından uzun vadeli ve kuponlu olarak, yabancı para cinsinden yurtdışı piyasalarda ihraç edilen borçlanma aracıdır.

Gerçek kişilerce, 2014 yılında  elde edilen Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Eurobond gelirlerinin(faiz-alım satım) yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda hangi şartlar altında beyan edileceği konusu aşağıda açıklanmıştır.

A-MENKUL SERMAYE İRATLARI (Faiz Gelirleri)

a-2014 Yılı Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu (TL Cinsinden) Faiz Geliri

İHRAÇ TARİHİ

01.01.2006 tarihinden önce 01.01.2006 tarihinden sonra
-Tevkifat oranı % 0 (sıfır)’dır.

– 2014 yılında indirim oranı birden büyük çıktığından bu gelirler beyan edilmeyecektir.

2014 yılı indirim oranı (%10,11 (Yeniden değerleme Oranı) / % 9,74(Hazine Bonosu Ortalama Faiz Oranı) =) % 101,03 olmaktadır.

(287 Seri Nolu GVK Genel Tebliği)

-Tevkifat oranı % 10 ’dur.

-Tevkifata tabi olduğundan (GVK Geç.Md.67) beyan edilmeyecektir.

b-2014 Yılı Eurobond Faiz Geliri

İHRAÇ TARİHİ

01.01.2006 tarihinden önce 01.01.2006 tarihinden sonra
-Tevkifat oranı % 0 (sıfır)’dır.

– Elde edilen faiz yıllık beyana tabi diğer gelirlerle birlikte  27.000 TL’yi aşması durumunda, tamamının beyan edilmesi gerekir.

-Tevkifat oranı % 0 (sıfır)’dır.

– Elde edilen faiz yıllık beyana tabi diğer gelirlerle birlikte  27.000 TL’yi aşması durumunda, tamamının beyan edilmesi gerekir.

Eurobondların döviz cinsinden ihraç edilmesi nedeniyle, bu kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları (ana para kur farkları) gelir sayılmaz. Sadece faiz gelirleri beyan edilir.

Eurobond kupon faiz geliri, kuponun tahsil edildiği tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilir

B-DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI(Alım Satım Kazançları)

a-2014 Yılı  Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu (TL Cinsinden) Alım Satım Kazancı

İHRAÇ TARİHİ

01.01.2006 tarihinden önce 01.01.2006 tarihinden sonra
-Tevkifata tabi değildir.

-21.000 TL’yi aşıyorsa beyan edilecektir.

-21.000 TL’lik istisna, bu menkul kıymetlerden elde edilen alım satım kazancının yanında, diğer menkul kıymetlerden elde edilen beyana tabi alım satım kazançlarının bulunması durumunda, toplam alım satım kazancına uygulanır.

-Alım satım kazancının belirlenmesi sırasında bu menkul kıymetlerin maliyet bedellerinin ÜFE’ye göre endekslemeye tabi tutulması mümkündür. Bu endekslemenin yapılabilmesi için endeks farkının % 10′u aşması şartı yoktur.

-Endeksleme: Mal ve hakların elden çıkarılmasında maliyet (iktisap) bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların , elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere TÜİK tarafından belirlenen üretici fiyat endeksindeki (ÜFE)) artış oranında artırılarak belirlenmektedir(GVK Mük.Md.81).

– Kazanç, satış bedelinden maliyet bedelinin endekslenmesi sonucu bulunan tutarın düşülmesi suretiyle tespit edilir.

-Tevkifat oranı % 10 ’dur.

-Tevkifata tabi olduğundan (GVK Geç.Md.67) beyan edilmeyecektir.

b-2014 Yılı Eurobond Alım Satım Kazancı

İHRAÇ TARİHİ

01.01.2006 tarihinden önce 01.01.2006 tarihinden sonra
-Tevkifata tabi değildir.

-Eurobond alım satım kazançlarının, satış tutarının Türk Lirası karşılığından, alış tutarının Türk Lirası karşılığının düşülmesi suretiyle hesaplanması gerekmektedir.

Kazancın hesaplanması sırasında maliyet bedelinin endekslenmesi yöntemi de kullanılabilecektir. Bu yöntem uygulandıktan sonra bulunan alım satım kazancının, 21.000 TL’yi aşması durumunda aşan kısım beyan edilecektir.

-Tevkifata tabi değildir.

– Bu kazançlara istisna uygulanmayacaktır.

Maliyet bedeli endeksleme suretiyle (endeksleme süresinde ÜFE artış oranı yüzde 10’un üzerinde ise) yükseltilecek. Ortaya çıkan kazancın, tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.