HaberlerYeni Türk Ticaret Kanunu HaberleriYeni Türk Ticaret Kanunu Tebliğleri

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,28.02.2015

28 Şubat 2015 gün ve 28281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ “ile 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiş, son cümlesinde yer alan “daha kısa” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya daha uzun” ibaresi eklenmiştir. Aynı tebliğe bir geçici madde eklenmiştir.

İlgili tebliğ aşağıdadır.

                                     

   28 Şubat 2015 CUMARTESİ

   

   

Resmî Gazete

   

   

Sayı : 29281

   

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK

ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ     HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 29/8/2012 tarihli ve 28396     sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında     Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğin 8 inci     maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde     değiştirilmiş, son cümlesinde yer alan “daha kısa” ibaresinden sonra gelmek     üzere “veya daha uzun” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici     madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin     yürürlüğe girdiği tarihten önce teknik raporu yenilemesi gereken şirketler     bakımından 8 inci maddede öngörülen rapor yenileme süresi üç yıl olarak     uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde     yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve     Ticaret Bakanı yürütür.