Haberler

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,17.01.2015

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK TARIM SATIŞ KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

14.06.2013 gün ve 28677 sayılı Resmi Gazete’de  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ”  de  17.01.2015 gün ve 29239 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğde değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre;

1-Aşağıdaki dört şarttan en az üçünü sağlayan birlikler, 6102 sayılı Kanun çerçevesinde bağımsız denetime tabidir:

  01.01.2013 Tarihinden İtibaren 01.01.2015 Tarihinden İtibaren
Aktif toplamı Elli milyon ve üstü Türk Lirası Kırk milyon ve üstü Türk Lirası
Yıllık net satış hasılatı Yetmişbeş milyon ve üstü Türk Lirası Elli milyon ve üstü Türk Lirası
Bağlı kooperatiflerin ortak sayısı Üçbin ve üstü Üçbin ve üstü
Çalışan sayısı İkiyüzelli ve üstü Yüzelli ve üstü

2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 400 üncü maddesinde tanımlanan denetçi, usul ve esasları Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen bağımsız denetimi yapmaları yanı sıra bu tebliğle kendilerine aşağıdaki görevler de verilmiştir.

Denetçinin ilgili mevzuattan kaynaklanan diğer görevleri

MADDE 6/A – (1) Denetçi aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Kanunda sayılan ticari defterlerin usulüne uygun bir şekilde tutulup tutulmadığını, gerekli onayların yaptırılıp yaptırılmadığını incelemek,

b) En az üç ayda bir birlik faaliyetleri hakkında bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamak amacıyla birlik defterlerini ve diğer evrakını incelemek,

c) Hileli veya hatalı finansal raporlamaya veya birlik iş veya işlemlerinde usulsüzlüğe neden olabilecek risk unsurlarını belirlemek ve bu unsurları düzenli aralıklarla kontrol etmek,

ç) Birliğin gerçekleştirdiği olağandışı iş ve işlemlerin anasözleşmeye, genel kurul kararlarına ve ilgili mevzuata uygunluğunu kontrol etmek,

d) Yıllık faaliyet raporlarının ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmek,

e) Ortakların Kanuna uygun bilgi edinme taleplerinin karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmek,

f) Ortaklarla ilgili iş ve işlemlerde eşitlik ilkesine uygun davranılıp davranılmadığını kontrol etmek,

g) Birlik sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığını veya birliğin borca batık olup olmadığını kontrol etmek, sermaye karşılıksız kalmışsa karşılıksız kalan tutarı belirlemek,

ğ) Birliğin ticari muamele ve birliğe borçlanma yasağına aykırı işlemlerde bulunulup bulunulmadığını incelemek,

h) Sermaye taahhüt borcunun anasözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek ve bu borcu yerine getirmeyenler ile borcun tutarını tespit etmek,

ı) Genel kurulun devir ve terk edemeyeceği görev ve yetkilerin yönetim kurulunca kullanılıp kullanılmadığını incelemek,

i) Birliğin iş planlarına, ürün alım ve değerlendirme işlemlerine, ürün alım bedelini hesaplama ve ödeme şekline, kredi kullanmalarına, yatırımlarına, gelir gider farklarının dağıtımlarına ve giderlerin paylaşımına ilişkin hususlarda anasözleşmeye uygun hareket edilip edilmediğini incelemek,

j) Yönetim Kurulu üyeleri ve birlik görevlilerinin bağdaşmayan görev yasağına uyup uymadıklarını incelemek,

k) Ortaklar cetvelindeki ortakların genel kurula katılma hakkına sahip olup olmadıklarını incelemek,

l) Yönetim Kurulu üyelerinin yönetim kuruluna seçilme şartlarını taşıyıp taşımadığını araştırmak,

m) Yapılan denetim sonucunda tespitlere ilişkin genel kurul gündemine alınması gerek görülen hususları divan başkanına bildirmek,

n) Üst üste üç dönemin menfi gelir-gider farkı ile sonuçlanıp sonuçlanmadığını veya her halükarda menfi gelir-gider farkının toplam aktif değerlerin yüzde onuna tekabül edip etmediğini veya borç ödemede ve giderlerin karşılanmasında sorun yaşanıp yaşanmadığını tespit etmek.

(2) Yukarıda belirtilen görevlere ilişkin tespitlere denetçi raporunda yer verilir.

(3) Denetçiler yaptıkları denetim faaliyetleri esnasında birlik, ortaklar veya alacaklılar aleyhine telafisi güç veya imkansız sonuçlar doğuracak bir hususu tespit ettiklerinde konuyu derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu hususa denetim raporunda ayrıca yer verilir.

(4) Denetçi raporu genel kurul toplantısından en az bir ay önce yönetim kuruluna teslim edilir. Yönetim kurulunca gecikmeksizin bu raporun örneği Genel Müdürlüğe gönderilir.”