Bülten 2015-31 2014 Yılında Basit Usulde Ticari Kazanç Elde Eden Mükelleflerin 2015 Şubat Ayında Beyan Edeceği Kazanç

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,02.02.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/31 )

2014 YILINDA BASİT USULDE TİCARİ KAZANÇ ELDE EDEN MÜKELLEFLERİN 2015 ŞUBAT AYINDA BEYAN EDECEĞİ  KAZANÇ

 

2014 yılında ticari kazançları basit usulde tespit edilen 730.956 mükellef 2015 yılı Şubat ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi vereceklerdir. 

Öncelikle ticari kazancı tespit etmeleri ve beyannamelerini vermeleri gerekir.

1-Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti

Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri bulunmamaktadır. Kazanç, faaliyet ile ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ve hâsılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanacaktır.

Ticari kazanç veya zarar hesaplanırken aşağıdaki formülden yararlanılabilir.

Basit usulde mükellefler KDV mükellefi olmadığından mal alımında veya giderlerindeki KDV’yi maliyet veya gider yazarlar.

(Dönem hasılatı + Dönem sonu mal mevcudu) – (Dönem başı mal mevcudu + Dönem içi alışlar + Giderler) = Kar/ Zarar

Beyan edilecek ticari kazancın tespitinde, ticari kazançtan faaliyet nedeniyle ödenen sosyal güvenlik primi (bağ-kur) indirilir. 

Kazancın hesabında, kullanılan sabit kıymetler gider yazılmaz ve üzerlerinden amortisman hesaplanmaz.

2-Basit Usulde Ticari Kazancın Beyanı

Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde, 2014 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname 2015 yılı ŞUBAT ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar verilecektir. Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2014 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname 2015 yılı MART ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar verilecektir. 

Beyanname vergi dairesine elden verilebileceği gibi taahhütlü posta ile de verilebilir.

Ayrıca, bağlı oldukları oda veya bağımsız olarak çalışan serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler aracılığı ile elektronik ortamda gönderebilirler. 

Beyan edilecek gelir üzerinden varsa  Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde belirtilen hususları (şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar, engellilik indirimi vb.) indirim konusu yapabileceklerdir.

01–25 Şubat 2015 tarihleri arasında verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin iki eşit taksitte ödenmesi gerekmekte olup; birinci taksitin 28 Şubat 2015 tarihine kadar (28 Şubat hafta sonuna rastladığından 2 Mart 2015), ikinci taksitin ise 30 Haziran 2015 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde Mart ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi MART ve TEMMUZ aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir.

Vergi; vergi tahsiline yetkili olan banka şubelerine veya bağlı bulunulan vergi dairesine, ödenebilir.

Bu konuda daha fazla bilgi için, aşağıda linki olan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi” nden yararlanılabilir.

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2015_Basit_Usul.pdf