Bülten 2015

Bülten 2015-17 2015 Yılında Beyannamelerini Meslek Mensuplarına İmzalatma Kapsamında Olan Mükellefler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,04.01.2015

BÜLTEN(E.Ö. 2015/17)

2015 YILINDA BEYANNAMELERİNİ MESLEK MENSUPLARINA İMZALATMA KAPSAMINDA OLAN VE OLMAYAN MÜKELLEFLER

Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 Sıra No.lu Genel Tebliğinde;

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, aktif toplamı ve net satışlar toplamı belirli haddi aşmayanlar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

Bu hadler,3568 sayılı kanuna ilişkin 37 no.lu tebliğ ile 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde belirlenmiş, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığı’nca özel bir belirleme yapılmadığı taktirde, bu genel tebliğde yer alan hadlerin her yıl bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500.-TL’den daha küçük tutarlar dikkate alınmayacak, 500,-TL’den fazla olanlar 1.000-TL ye yükseltilecektir.

2015 yılında bu hadler belirlenmediği için, 2014 yılında uygulanan hadler 2014 yılı için tespit olunacak yeniden değerleme oranı olan % 10,11 oranında artırılarak uygulanacaktır.

Buna göre 2015 yılında uygulanacak hadler aşağıdadır.

Beyannamelerini imzalatmak zorunda olan mükellefler, 2015 yılına ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini, muhtasar beyannamelerini ve KDV beyannamelerini bir SM veya SMMM’ye imzalatmak zorundadırlar.

Bu hadlerden herhangi birini aşanlar beyanname imzalatmak zorunda değildirler. Ancak, bu mükellefler Bunlar isterlerse YMM’lere tam tasdik yaptırabilirler.

Beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olanlar bir YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayarak kendileri beyannamelerini vergi dairesinden şifre alarak verebilirler.

A-2015 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERİN 2014 BİLGİLERİ

 

2012

TL

2013

TL

2014

TL

AKTİF TOPLAM

5.580.000

5.799.000

6.385.000

NET SATIŞLAR TOPLAMI

11.156.000

11.594.000

12.766.000

 

37 ve 41 Sıra No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğine göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen limitleri aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmaktadır.

B-2015 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMI DIŞINDAKİ MÜKELLEFLER

1 II. SINIF TACİRLERDEN

2012

TL

2013

TL

2014

TL

a Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satış tutarları

186.000

193.000

213.000

b Yukarıda yazılan işlerin dışında işlerle uğraşanlardan bir önceki yıl gayri safi iş hasılatı tutarı

94.000

97.000

107.000

2 Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden bir önceki yıl hasılat tutarı

186.000

193.000

213.000

3 Serbest meslek faaliyeti ile uğraşanların bir önceki yıl hasılatı

130.000

135.000

149.000

 

Anılan Tebliğe göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen limitleri aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Not:

2011 Yılı yeniden değerleme oranı  % 10,26

2012 Yılı yeniden değerleme oranı  %   7,80

2013 Yılı yeniden değerleme oranı  %   3,93

2014 Yılı yeniden değerleme oranı  %  10,11