Bülten 2015

Bülten 2015-38 2014 Yılında Elde Edilen Kar Payları (Temettü Gelirleri) nin Beyanı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,27.02.2015

BÜLTEN(E.Ö.2015/38)

2014 YILINDA ELDE EDİLEN KAR PAYLARI (TEMETTÜ GELİRLERİ) NIN BEYANI

Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilen kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır (GVK.Md.75).

Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde hangi gelirlerin menkul sermaye iradı olduğu sayılmaktadır.

Gerçek kişilerce, tam mükellef kurumlardan elde edilen ve Gelir Vergisi kanunu uygulamasında menkul sermaye iratları içinde  sayılan kar payları aşağıdadır.

a-Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri) (GVK Md.75/),

b-İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kar payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar) (GVK Md.75/2),

c-Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları (GVK Md.75/3),

Tam mükellef kurumlardan elde edilen, yukarıda yazılı kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisnadır. Kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınır.

Kar payının yarısından sonra kalan gelirleri toplamı 27.000 TL.yi (2014 yılı gelirleri) aşmıyor ise gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. 27.000 TL.’yi aşıyor ise gelir vergisi beyannamesi verilecektir. Mükellefin kar payı gelirleri yanında  başka vergiye tabi gelirlerin(Ticari kazanç, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı ve menkul sermaye iradı vs) bulunmaması halinde 27.000 TL’nin hesabında bu gelirler de dikkate alınacaktır.

Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kurum bünyesinde karın dağıtımı aşamasında yapılan % 15 oranındaki vergi kesintisinin tamamı (istisnaya isabet eden kısım dahil) mahsup edilecek olup, mahsup sonrası ödenecek vergi çıkabileceği gibi iade edilebilir vergi de çıkabilir.

Örnek:

A.şahsı, ——–Anonim Şirketinden 2014 yılında sahip olduğu hisse  nedeniyle 85.000 TL net kar payı almıştır. A. Şahsının yıllık gelir vergisi beyanı:

Net kar payı

85.000 TL

Brüt kar payı (Net kar payı 85.000/0,15 tevkifat oranı)

100.000 TL

Beyan edilecek kar payı (100.000/2)

50.000 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi  (50.000 TL GV tarifesine göre hesaplanır)

11.060 TL

Kar dağıtımı sırasında tevkif edilen (100.000*0,15)

15.000 TL

İadesi gereken gelir vergisi (15.000-11.060)

3.940 TL

Not.Bu mükellefin brüt kar payının yarısı 27.000 TL.nin altında kalsaydı gelir vergisi beyannamesi verilmeyecekti.

Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden bazı indirimler de yapılabilmektedir. İndirilecek giderler, Gelir Vergisi Kanununun 89 ncu maddesinde ve diğer kanunlarda sayılmıştır. Bunlara örnek olarak aşağıda belirtilen indirimleri gösterebiliriz.

– Hayat/Şahıs sigorta primleri,

– Eğitim ve sağlık harcamaları,

– Bağış ve yardımlar,

– Sponsorluk harcamaları,

– Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar,

– Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı

yapılan nakdi bağış ve yardımlar,vs.

Gelir Vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Kurumların 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarını dağıtmaları halinde, gerçek kişilerce elde edilen bu kar payları, tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.

01.01.1999-31.12.2002 tarihleri arasında sona eren hesap dönemlerine ilişkin olup, kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun Geçici 61 inci maddesi kapsamında vergi kesintine tabi tutulmuş olan yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançların dağıtılması halinde, gerçek kişilerce elde edilen kar paylarının net tutarına elde edilen kar payının 1/9’u eklendikten sonra bulunan tutarın yarısı vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyan edilen tutarın 1/5’lik kısmı hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.

Kar payına gelirine ilişkin gelir vergisi beyannameleri (kar payı gelirinin yanında başka beyana tabi gelirin bulunduğu gelir vergisi beyannameleri dahil)1 Ocak – 31 Aralık 2014 döneminde elde edilen  gelirlerin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile 2015 yılının Mart ayının yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmesi gerekmektedir.

Beyanname üzerinde ödenecek vergi çıkması halinde vergi 2015 Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 taksitte ödenebilecektir.

Yukarda yer alan örnekte olduğu gibi iade edilecek gelir vergisi çıkması halinde, 429 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan standart  iade talep dilekçeleri ile ilgili vergi dairesinden istenebilecektir.