Bülten 2015

Bülten 2015-11 2015 Yılı Ocak Ayında Tahakkuk Edip Ödenecek Yıllık Harçlar ve Harç Bedelleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,01.01.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/11 )

2015 YILI OCAK AYINDA TAHAKKUK EDİP ÖDENECEK YILLIK HARÇLAR VE HARÇ BEDELLERİ

Harçlar Kanunu’na göre yıllık olarak ödenecek imtiyazname, ruhsat ve diploma harçları her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır.

Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve Ocak ayı içerisinde ödenir (Harçlar kanunu Md.113).

2015 Yılı Ocak ayında tahakkuk edip ödenecek yıllık harçlar ve harç bedelleri aşağıdadır.

HARCIN NEVİ TUTARI
I- İmalat ruhsatları
2.Patent ve faydalı modeller
f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)

99,40 TL

   
III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları
2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için)

886,90 TL

3. Ön işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)

3.107,60 TL

4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)
a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri

5.328,80 TL

b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri

6.216,50 TL

c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri

8.881,90 TL

d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri

13.502,00 TL

5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları (Her yıl için)

17.765,80 TL

6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için)

590,70 TL

   
V- Satış ruhsatnameleri
3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre)
Nüfusu 10.000′den aşağı yerlerde

22,30 TL

Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde

57,60 TL

Nüfusu 50.000′den yukarı olan yerlerde

117,10 TL

   
VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar
15. Avcılık belgesi Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)
a) Avcı derneklerine dahil olanlardan

155,00 TL

b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan

169,40 TL

16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları
a)Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)

707,70 TL

b)Bulundurma vesikaları

1.132,30 TL

c)Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri

27,50 TL

18.Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri
a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

1.182,90 TL

b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

2.368,00 TL

c)Özel dersanelerden (Her yıl için)

2.368,00 TL

d)Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için)
Son nüfus sayımına göre;
Nüfusu 200.000′e kadar olan şehirlerde

800,20 TL

Nüfusu 500.000′e kadar olan şehirlerde

1.601,30 TL

Nüfusu 500.000′den yukarı olan şehirlerde

2.402,10 TL

(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)
 
IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları
Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

1.775,30 TL

b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

3.552,00  TL

c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

7.106,10 TL

d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden,

10.362,50 TL

Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.
   
X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları
1- Genel antrepo izin belgeleri
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden
-İşletme (Her yıl için)

10.362,50 TL

b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden
-İşletme (Her yıl için)

10.362,50 TL

c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden
-İşletme (Her yıl için)

10.362,50 TL

d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden
-İşletme (Her yıl için)

10.362,50 TL

2- Özel antrepo izin belgeleri
-İşletme (Her yıl için)

7.697,60 TL

3- Geçici depolama yeri izin belgeleri
a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden
-İşletme (Her yıl için)

10.362,50 TL

b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden
-İşletme (Her yıl için)

7.697,60 TL

   
XI- Finansal faaliyet harçları
1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri
a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)

325.993,50 TL

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)

325.993,50 TL

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (her şube ve her yıl için) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre
Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

19.559,40 TL

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

58.678,00 TL

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları için

78.238,40 TL

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)

48.305,30 TL

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

48.305,30 TL

b)Finansal Kiralama Şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her yıl için)

24.152,40 TL

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

48.305,30 TL

b) Faktoring Şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her yıl için)

24.152,40 TL

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri
a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

22,530,80 TL

8-Sigorta şirketleri
a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

120.765,10 TL

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

85.001,90 TL

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler
a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)

48.305,30 TL

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)
b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)

24.152,40TL

XIV-Denetim Yetkilendirme Belgeleri ve  Müşavirlik Ruhsat Harçları
1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):
a)Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:
aa) Belgenin verildiği yıl

39.480,80 TL

bb) Takip eden yıllarda 11.500 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75′i

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:
aa) Belgenin verildiği yıl

19.740,40 TL

bb) Takip eden yıllarda 5.750 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75′i

Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.
V- Teknik muayene harçları  
Karayolları Trafik Kanununun;  
b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

708,40 TL

c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

1.419,70 TL

e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)

3.551,50 TL