Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapıldı

6 Eylül 2012 gün ve 28403 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/3571 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Gelir Vergisi Tevkifat oranlarında değişiklik yapılmıştır.

Buna göre,

Bireysel emeklilik sisteminden;

a) On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.),%15

b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.),%10

c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.).” %5 oranında tevkifat yapılacaktır.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı aşağıdadır.

 

6 Eylül 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28403

BAKANLAR    KURULU KARARI

             Karar Sayısı    : 2012/3571

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde    yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009    tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik    yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının    8/8/2012 tarihli ve 883 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan    maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/8/2012 tarihinde    kararlaştırılmıştır.

 

13/8/2012 TARİHLİ VE 2012/3571 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt    bendi yürürlükten kaldırılmış, anılan fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“16. a) 75 inci maddenin    ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt    bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 15,

b) 75 inci    maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt    bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 10,

c) 75 inci    maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (c) alt    bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 5.”

MADDE 2 Bu Karar 29/8/2012    tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının      Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi Sayısı
3/2/2009 27130

Bakanlar Kurulu Kararında      Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi Sayısı
29/12/2010 27800
29/6/2011 27979
30/6/2012 28339