Bülten 2014

Bülten 2014-76 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair 1 Nolu Genel Tebliğ

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,27.09.2014

                                                               (BÜLTEN 2014-76)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR  1 NOLU GENEL TEBLİĞ

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6552 sayılı Kanunun 73 ve 74 üncü maddeleri Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ ile 6552 sayılı Kanunun 73 ve 74 üncü maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden bu madde hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Buna göre yayımlanan genel tebliğde;  

I-73 ncü madde ile ilgili olarak;

a-Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacakları ile büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ve belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılması ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacaklarının terkinine ilişkin düzenlemeler,

b-Başvuru süresi ve şekli, alacak tutarının tespiti, ödeme süresi ve şekli, süresinde ödenmeyen taksitler.

II-74 ncü madde ile ilgili olarak;

a-Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarların beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine ilişkin hükümler 

b-Bilanço düzenleme ve beyan, vergisel yükümlülükler ve muhasebe kayıtları. 

III-Genel Tebliğ ekinde; 

a-Başvuru dilekçe  örnekleri,

b-Yıllar itibariyle Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tablosu.

 Yer almaktadır.

1 Nolu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.