Bülten 2014

Bülten 2014-75 6552 Sayılı Kanun Gereğince Belediyelerce Takip Edilen Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,25.09.2014

                                                               (BÜLTEN 2014-75)

6552 SAYILI KANUN GEREĞİNCE BELEDİYELERCE TAKİP EDİLEN ALCAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

11 Eylül 2014 gün ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan  6552 sayılı Kanun (Torba) “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” un 73 ncü maddesinde yer alan  belediye alacaklarının yeniden yapılanması ile ilgili özet açıklamalarımız aşağıdadır.

I-KAPSAMA GİREN ALACAKLAR

1-EmlakVergisi ile  buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

2-Çevre Temizlik Vergisi ile buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

3-Emlak Vergisi Üzerinden Hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı ile buna bağlı gecikme zammı,

4-Belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacaklar ile bunlara bağlı ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklar,

5-Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin abonelerinden olan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacaklar.

II-KAPSAMDAKİ VERGİLENDİRME DÖNEMLERİ

Kapsamdaki alacaklardan vadesi 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde, kesinleşmiş olup 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih (11.09.2014) itibarıyla ödenmemiş bulunanlar yapılandırılmaya tabidir.

III-İHTİLAFLI ALACAKLAR

Madde hükmünden yararlanmanın şartlarından birisi de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran borçluların, tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da  vazgeçmeleri gerekmektedir.

IV-YAPILANDIRMA SIRASINDA ÖDENECEK, KISMEN ÖDENECEK VE DEĞİŞEREK ÖDENECEK ALACAKLAR

1-Tamamen Ödenecek Alacaklar

a-Emlak Vergisi Aslı

b-Çevre Temizlik Vergi Aslı

c- Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

d-Emlak Vergisi Cezası

e-Çevre Temizlik Vergisi Cezası

2-Kısmen Ödenecek Vergi Aslına Bağlı Olmaya Vergi Cezaları

a-Usulsüzlük Cezaları

3-Yİ-ÜFE’ye Göre Yeniden Hesaplanacak Alacaklar

a-Gecikme Faizleri

b-Gecikme Zamları

c-Belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacaklar ile ilgili sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar

d-Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin abonelerinden olan su ve atık su bedeli alacakları ile ilgili faiz, gecikme faizi, gecikme  ceza ve zamlar

V-YAPILANDIRILACAK ALACAKLARIN HESABI

1-Kapsamdaki vergilendirme dönemlerine ait kanunun yayınlandığı tarih (11.09.2014) itibariyle kesinleşmiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş alacakların (vergiler ve vergi ziyaı cezaları) ödenmemiş kısmının tamamı tahsil edilir.

2-Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının ( usulsüzlük) %50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir.

3-Kapsama giren vergi ve vergi ziyaı cezalarına ait gecikme faizi ve gecikme zamları ile belediyelerin su, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedellerine ait faiz,zam ve cezaları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE (Türkiye İstatistik Kurumunca tespit edilmiş Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir.

Buna göre yapılandırılacak alacak= Vergi Asılları (Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı+ Vergi Ziyaı Cezası Asılları +( Usulsüzlük Cezalarının %50’si) + Gecikme Faizi , Gecikme Zammı, Faiz, Ceza Yerine Hesaplanacak Yİ-ÜFE.)

Hesaplanacak Yİ-ÜFE’nin hesabında kullanılacak yıllar ve aylara ait değişim oranlarının Vergi İdaresince yayımlanması beklenilmektedir.

Örnek:2011  dönemine ait ikmalen tarh edilen Emlak Vergisi,11.09.2014 (kanunun yayım tarihi) tarihinden önce kesinleşmiş borç aşağıdaki gibidir.

Borcun Türü Tutarı TL
Emlak Vergisi

500,00

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

50,00

Emlak Vergisi Ziyaı Cezası

500,00

Emlak Vergisi Gecikme Faizi

150,00

Emlak Vergisine Uygulanan Gecikme Zammı

200,00

Emlak Vergi Ziyaına Uygulanan Gecikme Zammı

200,00

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı Gecikme Zammı

20,00

TOPLAM

1.620,00

Yeniden Yapılandırılmış (ödenecek) Borç (Gecikme Zamları ve faizi tahmini hesaplanmıştır)

Borcun Türü Tutarı TL
Emlak Vergisi

500,00

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

50,00

Emlak Vergisi Ziyaı Cezası

500,00

Yİ-ÜFE (Emlak Vergisi Gecikme Faizi Yerine)

50,00

Yİ-ÜFE (Emlak Vergisine Uygulanan Gecikme Zammı Yerine)

100,00

Yİ-ÜFE (Emlak Vergi Ziyaına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine)

100,00

Yİ-ÜFE (Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı Gecikme Zammı Yerine)

10,00

TOPLAM

1.310,00

Silinecek borç (1.620-1.310=) 310 TL.

VI-YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR İÇİN BAŞVURU SÜRE VE ŞEKLİ

Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (Kasım 2014 sonu ancak bu tarih tatil gününe rastladığından 1 ARALIK 2014) alacaklı idareye yazılı olarak başvuruda bulunmaları ve bu başvuruyu Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanacak dilekçelerle yapmaları gerekir.

VII-YAPILANDIRILAN ALACAKLARIN ÖDENMESİ

1-Peşin Ödeme

Yapılandırma için 1 Aralık 2014 tarihi akşamına kadar başvurulan alacak kanunun yayınlandığı tarihi takip eden 3 ay içinde (31 Aralık 2014) ödenirse hesaplanan alacağa bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.

2-Taksitler Halinde Ödeme

Alacakların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır.

İlk taksidi bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere(31 Aralık  2014) ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

Taksitle yapılacak ödemelerde yapılandırılan tutar, aşağıda yer verilen katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

Taksitle yapılacak ödemelerde uygulanacak katsayılar

Taksit Sayısı Uygulanacak Katsayı
Altı Eşit Taksit İçin

1,05

Dokuz Eşit Taksit İçin

1,07

On İki Eşit Taksit İçin

1,10

On Sekiz Eşit Taksit İçin

1,15

VIII-YAPILANDIRILAN ALACAKLARIN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ

1-Bir Takvim Yılında İki veya Daha Az (2014 Takvim Yılı İçin Bir) Taksitin, Süresinde Ödenmemesi veya Eksik Ödenmesi

Ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır.

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

2-Bu madde kapsamına giren alacakların maddede belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde, borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu madde hükümlerinden yararlanırlar.