Bülten 2014

Bülten 2014-72 İşletmelerinde Bulunmayan Kasa Mevcutları ile İşletmenin Esas Faaliyet Konusu Dışındaki İşlemleri Dolayısıyla Ortaklarından Alacaklı ile Ortaklara Borçlarının Düzeltilmesi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

  

www.erdogduozymm.com                                            

İstanbul,18.09.2014

                                                               (BÜLTEN 2014-72)

İŞLETMELERİNDE BULUNMAYAN KASA MEVCUTLARI İLE İŞLETMENİN ESAS FAALİYET KONUSU DIŞINDAKİ İŞLEMLERİ DOLAYISIYLA ORTAKLARINDAN ALACAKLI İLE ORTAKLARA BORÇLARININ  DÜZELTİLMESİ

11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun;

74 üncü maddesi hükmü ile  bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna (31 Aralık 2014) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine imkanı verilmektedir.

Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.  

Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Bu madde uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz.

Bu madde kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri  bu madde uyarınca verilecek beyanname verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz.

Bu maddenin ve 73 ncü maddenin uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı bir genel tebliği taslağı hazırlamış olup, yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar yapıldığı açıklanmıştır. 

Bu  madde  ve 73 ncü madde ile ilgili tebliğ taslağına ulaşmak için tıklayınız