Bülten 2014-87 Geçici Maddelerden Yararlanarak Bağımsız Denetçi Olanların Sorumlu Denetçi Olarak Bağımsız Denetim Raporlarını İmzalama Süresi 31.12.2016 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,28.11.2014

BÜLTEN(E.Ö.2014/87)

GEÇİCİ MADDELERDEN YARARLANARAK BAĞIMSIZ DENETÇİ OLANLARIN SORUMLU DENETÇİ OLARAK BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARINI İMZALAMA SÜRESİ 31.12.2016 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetim Yönetmeliği, 6102 sayılı Kanun ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin; yetkilendirilmelerine, sicil kayıtlarının tutulmasına, yükümlülüklerine, sorumluluklarına, bunların Kurum tarafından incelenmesine ve denetlenmesine ve bunlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Bu yönetmeliğin Geçici 1 nci maddesi Denetçilere ilişkin geçiş hükümleri ile ilgilidir. 4 ncü fıkrası ise, Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla, Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazananlar ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmaya hak kazanan 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olanların, 31/12/2014 tarihine kadar ruhsatları ile başvurmaları halinde sınav hariç  kurum tarafından yapılan eğitimi tamamlamaları halinde; uygulamalı mesleki eğitime katılmaksızın , 31/12/2015 tarihine kadar KAYİK’ler hariç diğer denetimlerde sorumlu denetçi olarak denetim raporunu denetim kuruluşları adına imzalama yetkisini haizdirler.

28 Kasım 2014 gün ve 29189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 20.11.2014 gün ve 75935942-050.01.04 – [01/38] sayılı Kurul Kararı ile  yukarda yer alan şartları taşıyan bağımsız denetçilerin  sorumlu denetçi olarak bağımsız denetim raporlarını imzalama süresi 31.12.2016 tarihine uzatılmıştır.

Buna ilişkin, 28 Kasım 2014 gün ve 29189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 20.11.2014 gün ve 75935942-050.01.04 – [01/38] sayılı Kurul Kararı aşağıdaki gibidir.

 

28 Kasım 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29189

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/38]

Toplantı Tarihi: 20/11/2014

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen; Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen şartların 31/12/2015 tarihine kadar aranmayacağına ilişkin hükmün, Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının değişik (ç) bendi uyarınca 31/12/2016 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.