Bülten 2014

Bülten 2014-74 Maliye Bakanlığına Bağlı Vergi Dairelerinin Vergi Usul Kanunu Kapsamında Vergi Alacaklarının 6552 Sayılı Kanuna Göre Yeniden Yapılanması

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

  

www.erdogduozymm.com                                            

İstanbul,24.09.2014

                                                               (BÜLTEN 2014-74)

6552 SAYILI KANUN GEREĞİNCE MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI VERGİ DAİRELERİNİN VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANMASI

11 Eylül 2014 gün ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan  6552 sayılı Kanun (Torba) “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” da Maliye Bakanlığı Vergi Dairelerinin Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi alacaklarının yeniden yapılanması ile ilgili açıklamalarımız aşağıdadır.

I-KAPSAMA GİREN ALACAKLAR

1-Vergiler,

2-Vergi Ziyaı Cezaları,

3-Özel Usulsüzlük Cezaları,

4-Usulsüzlük Cezaları,

5-Gecikme Faizleri,

6-Gecikme Zamları

II-KAPSAMDAKİ VERGİLENDİRME DÖNEMLERİ

1-30.04.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları.

Örnek:2014 Mart KDV Beyannamesi 24 Nisana kadar verilmesi gerektiğinden kapsama girmektedir.2014 Nisan KDV beyannamesi 30 Nisan tarihinden sonra 24 Mayıs) verildiğinden kapsama girmez.

2-2014 yılına ilişkin olarak 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları.

Örnek:2014 yılına ilişkin 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden Motorlu Taşıt Vergileri ve Yıllık Harçlar kapsama girer.

3-30.04.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.

Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarında 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve Kanunun yayımlandığı tarih (11.09.2014) itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş olup, vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar kapsamdadır.

III-İHTİLAFLI ALACAKLAR

Madde hükmünden yararlanmanın şartlarından birisi de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran borçluların, tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da (ihtirazi kayıtla verilen beyannameye konu alacaklar için maddeden yararlanmak isteyenlerin alacağa ilişkin olarak açmış oldukları davalar dahil) vazgeçmeleri gerekmektedir.

IV-ÖZELLİKLİ DURUMLAR

1Kanunun kapsamına giren ve kanunun yayımlandığı 11.09.2014 tarihinden önce uzlaşma veya tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma sağlanmış ancak Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi henüz geçmemiş borcu olan mükellefler, uzlaşma sonucu kesinleşerek tahakkuk eden vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri dikkate alınarak madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

2-Kanunun kapsamına giren ve kanunun yayımladığı 11.09.2014 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve bu tarih itibarıyla henüz 15 günlük ödeme süresi geçmemiş olan alacaklar için madde hükümlerinden yararlanılabilecektir. Bu takdirde, pişmanlık zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Ancak, ödeme yapılmamış olması halinde pişmanlık hükümlerinin ihlal edilmiş sayılacağından  kanun hükmünden yararlanılamayacaktır.

Pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve Kanunun yayımlandığı 11.09.2014 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinde öngörülen 15 günlük ödeme süresinde ödenmemiş olan vergiler için pişmanlık hükümleri ihlal edilmiş olacak ve bu alacaklar yapılandırılabilecektir.

V-YAPILANDIRMA SIRASINDA ÖDENECEK, KISMEN ÖDENECEK VE DEĞİŞEREK ÖDENECEK ALACAKLAR

1-Tamamen Ödenecek Alacaklar

a-Vergi Asılları

b-Vergi Ziyaı Cezaları

2-Kısmen Ödenecek Vergi Aslına Bağlı Olmaya Vergi Cezaları

a-Özel Usulsüzlük Cezaları

b-Usulsüzlük Cezaları

3-Değişerek Ödenecek Alacaklar

a-Gecikme Faizleri

b-Gecikme Zamları

4-Silinen Alacaklar

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2007 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı ferî alacakların, aslı ödenmiş ferî alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

VI-YAPILANDIRILACAK ALACAKLARIN HESABI

1-Kapsamdaki vergilendirme dönemlerine ait kanunun yayınlandığı tarih (11.09.2014) itibariyle kesinleşmiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş alacakların (vergiler ve vergi ziyaı cezaları) ödenmemiş kısmının tamamı tahsil edilir.

2-Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının (özel usulsüzlük ve usulsüzlük) %50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir.

3-Kapsama giren vergi ve vergi ziyaı cezalarına ait gecikme faizi ve gecikme zamları  yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE (Türkiye İstatistik Kurumunca tespit edilmiş Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir.

Buna göre yapılandırılacak alacak= Vergi Asılları + Vergi Ziyaı Cezası Asılları + Özel Usulsüzlük ve Usulsüzlük Cezalarının %50’si + Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı Yerine Hesaplanacak Yİ-ÜFE.

Hesaplanacak Yİ-ÜFE’nin hesabında kullanılacak yıllar ve aylara ait değişim oranlarının Vergi İdaresince yayımlanması beklenilmektedir.

Örnek:2010 Mart dönemine ait ikmalen tarh edilen KDV,11.09.2014 (kanunun yayım tarihi) tarihinden önce kesinleşmiş borç aşağıdaki gibidir.

Borcun Türü

Tutarı TL

KDV

10.000,00

Vergi Ziyaı Cezası

10.000,00

Özel Usulsüzlük Cezası

  1.000,00

Gecikme Faizi

1.500,00

Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı

5.000,00

Vergi Ziyaına Uygulanan Gecikme Zammı

5.000,00

TOPLAM

32.500,00

 

Yeniden Yapılandırılmış (ödenecek) Borç (Gecikme Zamları ve faizi tahmini hesaplanmıştır)

Borcun Türü

Tutarı TL

KDV

10.000,00

Vergi Ziyaı Cezası

10.000,00

Özel Usulsüzlük Cezası

  500,00

Yİ-ÜFE (Gecikme Faizi Yerine)

800,00

Yİ-ÜFE(Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine)

2.750,00

Yİ-ÜFE(Vergi Ziyaına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine)

2.750,00

TOPLAM

24.300,00

Silinecek borç (32.500-24.300=) 8.200 TL.

VII-YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR İÇİN BAŞVURU SÜRE VE ŞEKLİ

Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (Kasım 2014 sonu ancak bu tarih tatil gününe rastladığından 1 ARALIK 2014) başvuruda bulunmaları ve bu başvuruyu Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanacak dilekçelerle yapmaları gerekir.

VIII-YAPILANDIRILAN ALACAKLARIN ÖDENMESİ

1-Peşin Ödeme

Yapılandırma için 1 Aralık 2014 tarihi akşamına kadar başvurulan alacak kanunun yayınlandığı tarihi takip eden 3 ay içinde (31 Aralık 2014) ödenirse hesaplanan alacağa bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.

2-Taksitler Halinde Ödeme

Alacakların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır.

İlk taksidi bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere(31 Aralık  2014) ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

Taksitle yapılacak ödemelerde yapılandırılan tutar, aşağıda yer verilen katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

Taksitle yapılacak ödemelerde uygulanacak katsayılar

Taksit Sayısı Uygulanacak Katsayı
Altı Eşit Taksit İçin

1,05

Dokuz Eşit Taksit İçin

1,07

On İki Eşit Taksit İçin

1,10

On Sekiz Eşit Taksit İçin

1,15

 

IX-YAPILANDIRILAN ALACAKLARIN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ

1-Bir Takvim Yılında İki veya Daha Az (2014 Takvim Yılı İçin Bir) Taksitin, Süresinde Ödenmemesi veya Eksik Ödenmesi

Ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır.

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

2-Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.

3-Vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

4-Bu madde kapsamına giren alacakların maddede belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde, borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu madde hükümlerinden yararlanırlar.

X-YAPILANDIRILAN ALACAĞIN MAHSUBEN ÖDENMESİ

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına uygulanmak üzere, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır.