Bülten 2014-18 Tarımsal Kesinti Uygulamalarında Kesinti Oranı Değişikliği ve Kesinti Sorumlularınca Kesinti Bildirim Listelerinin E-Kesinti Bilgisayar Programı Aracılığı İle Kuruma İntikali

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,02.01.2014

                                                               (BÜLTEN 2014-18)

TARIMSAL KESİNTİ UYGULAMALARINDA KESİNTİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ VE KESİNTİ SORUMLULARINCA KESİNTİ BİLDİRİM LİSTELERİNİN  E-KESİNTİ BİLGİSAYAR PROGRAMI ARACILIĞI İLE KURUMA İNTİKALİ 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün aşağıda yer alan 26.12.2013 günlü duyurusunda;

 1- Tarımsal kesinti uygulamalarında kesinti oranı, ürün alım tarihi (müstahsil makbuzunun tarihi) 1/1/2014 tarihi ve sonrasına ait bir tarih ise kesinti oranı %2 olarak uygulanacağı,

(Bu oran, 1/1/2014 tarihine kadar “Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ” gereğince  %1 olarak uygulanmıştır.)

2- Kesinti sorumlularınca 2014/Ocak ve sonraki dönemlere ait kesinti bildirim listelerinin kağıt ortamında Kuruma verilmesi mümkün olmayıp, E-Kesinti Bilgisayar Programı aracılığı ile gönderilmesi  gerektiği,

bildirilmiştir.

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 

DUYURU

26/12/2013

 TARIMSAL KESİNTİ UYGULAMALARINDA KESİNTİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ VEKESİNTİ SORUMLULARINCA KESİNTİ BİLDİRİM LİSTELERİNİN E-KESİNTİBİLGİSAYAR PROGRAMI ARACILIĞI İLE KURUMA İNTİKALİNDEKİ ZORUNLULUĞUN BAŞLAMASINA DAİR DUYURU

 Bilindiği gibi tarımsal faaliyette bulunanların prim borçlarının sattıkları tarımsal ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine ilişkin usul ve esasları 1/3/2013 tarih, 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ” ve 2/7/2013 tarih ve 2013/27 sayılı Genelgemizde belirtilmiştir.

Ancak, tarımsal kesinti işlemleri ile ilgili 1/1/2014 tarihinden sonra uygulanması gereken bazı konular hakkında açıklama yapılması gereğine ihtiyaç duyulmuştur.

1- Tebliğin Kesinti Oranı başlıklı beşinci maddesinin birinci fıkrasında “ Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla %2 oranında kesinti yapmak zorundadırlar.” hükmü mevcut iken yine aynı tebliğin geçici birinci maddesinde “ 5 inci maddede belirtilen kesinti oranı 1/1/2014 tarihine kadar %1 olarak uygulanır.” ifadesi yer almaktadır. Bu nedenle; tarımsal kesinti işlemlerinde ürün alım tarihi (müstahsil makbuzunun tarihi) 1/1/2014 tarihi ve sonrasına ait bir tarih ise kesinti oranı %2 olarak uygulanacaktır.

2- Ayrıca, yine yukarıda adı geçen Tebliğ, Genelge ve 19/3/2013 tarih, 2013-7 sayılı e- Postada yer alan hükümler çerçevesinde Kesinti Sorumlularınca (Tevkifatçı) Kesinti Bildirim Listelerinin Kuruma intikal ettirilmesi ile ilgili olarak; önce 2013/Nisan – Eylül dönemleri arasında 6 aylık bir dönem için ikili bir uygulama yapılması ve isteyen kesinti sorumlularının kesinti bildirim listelerini E-Kesinti bilgisayar programı aracılığıyla, isteyen kesinti sorumlularının ise önceki uygulamada olduğu gibi kağıt ortamında Kurumumuza vermesinin uygun olduğu, 2013/Ekim döneminden itibaren ise Kesinti Bildirim Listelerini E-Kesinti bilgisayar programı aracılığı Kuruma intikali zorunlu hale getirildiği bildirilmiş, sonrasında ise Kurumumuzca yapılan değerlendirmeler sonucu yapılan ikili bildirim uygulamasının 2013/Nisan – Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde 3 ay daha uzatılması ve Kesinti Sorumlularınca Kesinti Bildirim Listelerinin Kurumumuza intikalinde E-Kesinti bilgisayar programının kullanılmasının 1/1/2014 tarihinden itibaren yapılan ürün alımlarında zorunlu hale getirilmesi uygun görülmüş olup, bu durum 30/9/2013 tarih, 2013-57 sayılı e-Posta ile duyurulmuştur. Bu nedenle; 2014/Ocak ve sonraki dönemlere ait bildirim listelerinin kağıt ortamında Kurumumuza verilmesi mümkün bulunmamaktadır. 2014/Ocak ve sonraki dönemlere ait bildirim listelerinin zorunlu olarak E-Kesinti Bilgisayar Programı aracılığı ile Kurumumuza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

 Tarımsal kesinti uygulamaları ile ilgili yukarıda belirtilen hususlar ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.

 SİGORTALILAR PRİM DAİRE BAŞKANLIĞ