Bülten 2014

Bülten 2014-71 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda Yer Alan Vergi Kanunları Maddelerindeki Değişiklikleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

  

www.erdogduozymm.com                                            

İstanbul,16.09.2014

                                                               (BÜLTEN 2014-71)

6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNDA YER ALAN VERGİ KANUNLARI MADDELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ

11 Eylül 2014 gün ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan  6552 sayılı Kanun (Torba) “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” da Vergi Kanunları maddelerinde  yapılan değişiklikler aşağıdadır.

Harçlar Kanunu Değişikliği

MADDE 23 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 88 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma izni verilenler.”

Bu madde ile Harçlar Kanununun 88 nci maddesinde yer alan harçsız ikamet tezkeresi verilen yabancılara, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi gereğince süresiz çalışma izni verilen yabancılar da dahil edilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu Değişikliği

MADDE 26 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendindeki “Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia)” ibaresi “Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi,” şeklinde değiştirilmiştir.

Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) teslimleri KDV Kanunu Md.17/4g’e göre KDV den istisna iken yapılan değişiklikle “Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi istisna kapsamına alınmıştır. Diğer teslimler ise KDV’ye tabi tutulmuştur.

Katma Değer Vergisi Kanunu Değişikliği

MADDE 27 – 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 33 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41 inci maddesi kapsamında taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir ve teslimi 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlu kurum ve kuruluşların borçlarına karşılık  taşınmazlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna devri KDV’den istisna tutulmuştur.

Gelir Vergisi-Kurumlar Vergisi Kanunu Değişikliği

MADDE 92 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı.”

Bu madde ile, Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla  makbuz mukabili yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı kurumlar vergisi ve gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılmakta iken yapılan değişiklikle doğal afet sınırlandırılması kaldırılarak Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyaları indirim kapsamına alınmıştır.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu Değişikliği

MADDE 116 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan aşağıda G.T.İ.P. numaraları ile vergi oranları belirtilen mallar listeden çıkarılmıştır.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

71.01 Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)

20

71.02 Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)(Sanayide kullanılanlar hariç)

20

71.03 Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar(tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)

20

7104.90.00.00.19 (Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar) Diğerleri

20

71.05 Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları(Sanayide kullanılanlar hariç)

20

71.16 Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)

20