Bülten 2014-11 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Oranlar

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.01.2014

BÜLTEN (E.Ö. 2014-11)

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI VE YILLIK AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

27.12.2013 gün ve 28864 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan T.C.Merkez Bankası tebliği ile 27.12.2013 tarihinden sonra uygulanacak reeskont ve avans işlemlerine uygulanacak yıllık  faiz oranları tespit edilmiştir. Bu tebliğ ve daha önceki üç yılda uygulanacak oranlar aşağıdadır.

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ORANLAR

Reeskont   ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak  Oranların   Başlangıç Tarihi Resmi   Gazete’nin Tarih ve Nosu Reskont   İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranı% Avans   İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı%
30.12.2010 30.12.2010-27801 14,00 15,00
29.12.2011 29.12.2011-28157 17,00 17,75
20.12.2012 20.12.2012-28503 13,50 13,75
21.06.2013 21.06.2013-28684 9,50 11,00
27.12.2013 27.12.2013-28864 10,25 11,75

Vergi uygulamalarında yukarıda yer alan oranların uygulanacağı hükümler aşağıdadır.

 VUK Md.281: Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır.

Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi uygulanır.

Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri alacaklarını ya Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddi ile, değerleme günü kıymetine irca ederler.

VUK Md.285: Borçlar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit borçlar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır.

Vadesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar değerleme günü kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde senette faiz nispeti açıklanmışsa bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddinde bir faiz uygulanır.

Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri borçlarını, Cumhuriyet Merkez Bankasına resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddiyle, değerleme günü kıymetine irca ederler.

Alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden mükellefler, borç senetlerini de aynı şekilde işleme tabi tutmak zorundadırlar.

VUK GT 238:

Senede bağlı alacakların ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto hadlerinin uygulanması yasal bir zorunluluk olup, alacak senetleri ile borç senetlerinin reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto yönteminin de T.C. Merkez Bankası tatbikatına paralellik arzetmesi gerekeceği açıktır.

T.C. Merkez Bankasının reeskont işlemleri ile ilgili uygulamasında ise vadesine en çok 92 gün kalmış olan senetler reeskonta kabul edilmekte; senedin vadesinin belirlenmesinde faizin başlangıç tarihi olarak senedin reeskonta kabul edildiği tarihten bir önceki gün esas alınmaktadır. Vadesi 92 günden daha fazla olan senetler ise reeskonta kabul edilmemektedir. İskonto tutarı ise dış iskonto yöntemine göre, yani senedin itibari değeri üzerinden hesaplanmaktadır.

64 NOLU VUK SİRKÜLERİ

İleri düzenleme tarihli çeklerin  değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulanmasından yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Formüller:

İç İskonto Formülü

                              Nominal Değer*Faiz Oran*Gün Sayısı

Reeskont Tutar =———————————————-

                                        36.000+(Faiz Oranı*Gün Sayısı)

Peşin Değer Formülü

                          Nominal Değer*36.000

Peşin Değer = —————————————–

                          36.000+(Faiz Oranı*Gün Sayısı)

Reeskont Tutarı=Nominal Değer-Peşin Değer