Bülten 2014

Bülten 2014-70 İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 6552

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,15.09.2014

                                                               (BÜLTEN 2014-70)

6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

 

11 Eylül 2014 gün ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan  6552 sayılı Kanun “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” ismini taşımaktadır.

Bu kanun, 146 madde ve 3 geçici maddeden oluşmaktadır. 37 Resmi Gazete sayfasında yer alan bu Kanun 26012 kelimeden oluşmaktadır. Sayabildiğimiz kadarıyla doğrudan 68 adet kanun ve Kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapmaktadır. Dolaylı olarak madde sayısıyla bu rakam daha fazladır. Ayrıca,10 adet yapılandırma maddesi mevcuttur.

Bu kanun ile ilgili yaptığımız fihrist aşağıdadır.

Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

6552 Sayılı Kanun Madde No Değişiklik Yapılan Kanun No ile Borçların Yeniden Yapılandırılması Değişiklik Yapılan Kanun Adı Değişiklik Yapılan Kanun Maddesi
1 4857 İş Kanunu 3
2 4857 “     “ 18
3 4857 “     “ 36
4 4857 “     “ 41
5 4857 “     “ 53
6 4857 “     “ 56
7 4857 “     “ 63
8 4857 “     “ 112
9 3213 Maden Kanunu İlave Ek Madde  9
10 4734 Kamu İhale Kanunu 62
11 4734 “          “       “ İlave Ek Madde 8
12 4734 “          “       “ İlave Geçici Madde  16
13 4735 Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu 8
14 5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 28
15 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2
16 6331 “   “            “   “              “ 6
17 6331 “   “            “   “              “ 15
18 6331 “   “            “   “              “ 30
19 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 26
20 6356 “                 “    “        “   “                  “ 41
21 6356 “                 “    “        “   “                  “ İlave Ek Madde 1
22 4817 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 6
23 492 Harçlar Kanunu 88
24 4447 İşsizlik Sigortası  Kanunu 46
25 4447 “           “              “ 50
26 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu 17
27 3065 “           “         “           “ İlave Ek Geçici Madde 33
28 3201 Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikler Bakımından Değerlendirilmesi  Hakkında Kanun 1
29 3201 “       “            “              “      “                         “       “           “ 5
30 3201 “       “            “              “      “                         “       “           “ Geçici Madde 8
31 5502 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 3
32 5502 “           “              “            “ 23
33 5502 “           “              “            “ İlave 25/B
34 5502 “           “              “            “ 2836
35 5502 “           “              “            “ 29
36 5502 “           “              “            “ 34
37 5502 “           “              “            “ 35
38 5502 “           “              “            “ 36
39 5502 “           “              “            “ Ek I sayılı Cetvel
40 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 6
41 5510 “        “               “   “          “          “              “ 28          
42 5510 “        “               “   “          “          “              “ 40
43 5510 “        “               “   “          “          “              “ 41
44 5510 “        “               “   “          “          “              “ 61
45 5510 “        “               “   “          “          “              “ 63
46 5510 “        “               “   “          “          “              “ 64
47 5510 “        “               “   “          “          “              “ 68
48 5510 “        “               “   “          “          “              “ 72
49 5510 “        “               “   “          “          “              “ 73
50 5510 “        “               “   “          “          “              “ 82
51 5510 “        “               “   “          “          “              “ 87
52 5510 “        “               “   “          “          “              “ 88
53 5510 “        “               “   “          “          “              “ 97
54 5510 “        “               “   “          “          “              “ 103
55 5510 “        “               “   “          “          “              “ İlave Ek Madde 9
56 5510 “        “               “   “          “          “              “ Geçici 41
57 5510 “        “               “   “          “          “              “ İlave Geçici Madde 53
58 5510 “        “               “   “          “          “              “ İlave Geçici madde 54
59 5510 “        “               “   “          “          “              “ İlave Geçici Madde 55
60 5510 “        “               “   “          “          “              “ İlave Geçici Madde 56
61 5510 “        “               “   “          “          “              “ İlave Geçici Madde 57
62 5510 “        “               “   “          “          “              “ İlave Geçici Madde 58
63 5510 “        “               “   “          “          “              “ İlave Geçici Madde 59
64 5521 İş Mahkemeleri Kanunu 7
65 5952 Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 10
66 657 Devlet Memurları Kanunu 4
67 657 “          “                “ 67
68 657 “          “                “ 152
69 657 “          “                “ Ek 33
70 375 KHK Kanun Hükmünde Kararname II Sayılı Cetvel
71 375 KHK “          “                  “ İlave Ek Madde 17
72 190 KHK “          “                  “ Kadro İhdası
73 Yeniden Yapılandırma Maliye Bakanlığınca Tahsil Edilen Vergi,Vergi  Cezaları ve İdari Para Cezalarının Yeniden Yapılanması 18 Madde
74 Yeniden Yapılandırma Kayıtlarda Yer Aldığı Halde  İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hakkında 2 madde
75 2547 Yüksek Öğretim Kanunu İlave Edilen Geçici Madde 66
76 Yeniden Yapılandırma Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Aidat Borçları
77 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu İlave Geçici Madde 18
78 5362 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu İlave Geçici Madde 13
79 Yeniden Yapılandırma Karayolları Trafik Kanunu Araç Muayene Harcı Borcu Yapılanması 4 Madde
80 Yeniden Yapılandırma Gümrük Borçlarının Yeniden Yapılanması 12 Madde
81 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Borçlarının Yeniden Yapılanması İlave Geçici Madde 60
82 2022 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İlave Geçici Madde 4
83 406 Telgraf ve Telefon Kanununu Ek 33
84 2644 Tapu Kanunu İlave Ek Madde 2
85 5682 Pasaport Kanunu 13
86 5682 “              “ 14
87 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 47
88 6200 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İlave Ek Madde 6
89 6245 Harcırah Kanunu 3
90 6831 Orman Kanunu İlave Ek Madde 14
91 7269 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun İlave Geçici Madde 24
92 193-5520 Gelir Vergisi Kanunu-Kurumlar Vergisi Kanunu GVK 89-KVK 10
93 633 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 20
94 1136 Avukatlık Kanunu 182
95 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu 43
96 2577 İdari Yargılama Kanunu İlave 20/B Maddesi
97 2577 “       “                “ 28
98 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 21
99 2942 Kamulaştırma Kanunu 4
100 2942 “                      “ 22,23
101 2942 “                      “ İlave Geçici Madde 9
102 3056 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Ek 11
103 3056 “                     “             “                “ İlave Geçici Madde 10
104 3093 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu 3
105 3093 “             “           “                  “             “              “ 5
106 3269 Uzman Erbaş Kanunu Geçici 2 nci Madde
107 3568 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 12
108 4046 Özelleştirme Uygulamaları Kanunu 22
109 4046 “                    “                     “ İlave Geçici Madde 26
110 4046 “                    “                     “ İlave Geçici Madde 27
111 4207 Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 5
112 4342 Mera Kanunu 14
113 4458 Gümrük Kanunu 218,218/A
114 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu 4
115 4749 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun İlave Geçici Madde 26
116 4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu IV Sayılı Liste
117 5258 Aile Hekimliği Kanunu 5
118 5335 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 33
119 5345 Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 29
120 5393 Belediye Kanunu 14
121 5393 “              “ 15
122 5393 “              “ 73
123 5393 “              “ İlave Geçici Madde 8
124 5449 Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun 4
125 5543 İskan Kanunu İlave Geçici Madde 8
126 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 3
127 5651 “             “                  “             “                “                            “ 8
128 5747 Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 1
129 5747 “                   “                 “             “                “      “                     “ 2
130 5910 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 3
131 6102 Türk Ticaret Kanunu 371
132 6102 “        “          “ 629
133 6102 “        “          “ Geçici 7 nci Madde
134 6102 “        “          “ İlave Geçici Madde 10
135 6112 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu 42
136 6112 “           “   “                          “             “    “         “                  “ Geçici 4 ncü Madde
137 6292 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun İlave Geçici Madde 3
138 6446 Elektrik Piyasası Kanunu 15
139 6475 Posta Hizmetleri Kanunu 21
140 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 70
141 233 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 61
142 637 Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 36
143 655 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 29
144   Kaldırılan Kanun Maddeleri  
Geçici Madde 1 Yeniden Yapılandırma Yüksek Öğrenim Kanunu 53
Geçici Madde 2 Yeniden Yapılandırma Belediye Borçları  
Geçici Madde 3 6831 Orman Kanunu Ek 11 nci Madde
145   Maddelerin Yürürlüğe Girme Tarihleri  
146   Yürürlük Maddesi