Bülten 2014

Bülten 2014-64 Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin 347 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 438 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,07.08.2014

                                                               (BÜLTEN 2014-64)

VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN KULLANILAN BELGELERİN BASIM VE DAĞITIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 347 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 438 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ

 7 Ağustos 2014 gün ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 438 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 347 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

 Yapılan değişiklik ile matbaa işletmecileri düzenlediği bilgi formlarını düzenlediği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar internet üzerinden vereceklerdir. Bu tebliğden önceki uygulama en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar verilmekteydi.

 Söz konusu tebliğ aşağıdadır.

 

 7 Ağustos 2014  PERŞEMBEResmî Gazete                          Sayı : 29081

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 347)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 438)

7/4/2005 tarihli ve 25779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)’nin 3 üncü bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Matbaa işletmecileri Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar internet üzerinden, www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak suretiyle göndereceklerdir.”

Matbaa işletmecileri yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar internet üzerinden, Gelirler Genel Müdürlüğünün www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak suretiyle göndereceklerdir.

Aynı Tebliğe ekli ek-4’te yer alan Anlaşmalı Matbaalara İlişkin Tip Anlaşma Metninin 6 ncı maddesinin dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Matbaa işletmecisi, basım ve dağıtımını yaptığı belgelere ilişkin bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden gönderecektir.”

Matbaa işletmecisi, basım ve dağıtımını yaptığı belgelere ilişkin bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderecektir.

Tebliğ olunur.