Bülten 2014

Bülten 2014-54 Ticaret ve sanayi odalarına 2014 yılında ödenecek aidatlar

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                  

İstanbul, 12.06.2014  

BÜLTEN ( E.Ö. 2014/ 54)

    KONU : Oda Aidatları 

TİCARET VE SANAYİ ODALARINA KAYITLI ÜYELERCE 2014 YILINDA ÖDENECEK YILLIK VE MUNZAM AİDATLAR

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu” nda oda ve borsa üyelerince ödenecek aidatlarla ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Bu kanunda geçen oda ve borsalar ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odasını kapsamaktadır(Md.3b).

Odalar ve borsa üyeleri bu kanuna göre her yıl iki çeşit aidat öderler. Bu aidatlar yıllık ve munzam aidatlardır.

Buna göre;

Yıllık Aidatlar

Yıllık aidatlar onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.

Buna göre 2014 yılı için tespit edilecek yıllık aidat:

En az :1.071,00* %10= 107,00 TL

En fazla: 1.071,00* %50= 535,00 TL olmalıdır.

Tarifeler, ilgili oda yönetim kurulunun teklifi, oda meclisinin onayı ile yürürlüğe girer. Birden fazla odaya kayıt zorunluluğunda olanlardan alınacak yıllık aidat miktarı da yönetmelikte gösterilen usullere göre tespit edilir.

Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar.

Şubelere  kayıtlı olan üyeler ise, belirlenen aidatların yarısı kadar ödeme yaparlar.

Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz.

Yıllık aidat her yılın Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte ödenir.

İstanbul Ticaret Odasınca 2014 Yılında Uygulanacak Yıllık Aidat Tarifesi

DERECELER

SERMAYE VE ÖZ VARLIK

AİDAT (TL)

Fevkalade

1.000.000

Ve yukarısı

260

1

250.000

999.999

230

2

25.000

249.999

175

3

1.000

24.999

125

4

1

999

115

 

İstanbul Sanayi Odasınca 2014 Yılında Uygulanacak Yıllık Aidat Tarifesi

DERECE ÖZSERMAYE LİMİTLERİ (TL) AİDAT (TL)
Fevkalade

80.000,00 –   Yukarısı

420

Birinci

40.000,00 – 79.999,99

400

İkinci

20.000,00 – 39.999,99

370

Üçüncü

10.000,00 – 19.999,99

290

Dördüncü

1,00 – 9.999,99

215

 

Munzam aidat,

Odalarca her yıl için, gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden binde beş (0,005) oranında  tahsil olunur.

Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler.

Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticarî kazanç veya ticarî bilanço kârı üzerinden hesaplanır.

Bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemez.

Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve vergi dairesinden de sağlanamaması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.

Bir tüzel kişiliğin merkez, şube ve fabrikalarının değişik yerlerde olması, fakat bilançolarının merkezde tutulması halinde, munzam aidat merkez tarafından mahalli odaya ödenir. Bu oda tahsil ettiği munzam aidatı diğer odalar arasında, izleyen takvim yılının ilk üç ayı içinde eşit olarak paylaştırır.

Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır. Bu durumda üye, birden fazla odaya üye olduğunu belgelemek zorundadır.

Şubelere kayıtlı üyeler, bu maddede belirlenen munzam aidatın yarısı kadar ödeme yaparlar.

Munzam Aidat = Bir önceki yıla ait Ticari Kazanç X %0,5 (Binde beş)

Munzam aidat tavanı, aidat tavanının 20 katıdır.

Aidat Tavanı:Brüt asgari ücretin yarısı (1.071,00/2=) 535,50 TL’dır.

Munzam aidat tavanı ise 2012 yılında (535,50*20=) 10.710,00 TL’dır.

Munzam aidat Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir.

Süresinde ödenmeyen yıllık ve munzam aidata 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir.