Bülten 2014

Bülten 2013-36 Mesken İstisnasının Uygulanmasına İlişkin 286 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,19.02.2014

BÜLTEN ( 2014/36)

MESKEN İSTİSNASININ UYGULANMASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

18.2.2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 286 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 31.5.2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde, binaların mesken olarak kiraya verilmesinde uygulanan mesken istisnasına ilişkin olarak değişiklik yapılmış olup, değişikliğe ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

 Bu tebliğe göre;

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesine göre, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın belli bir kısmının gelir vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmış olup, söz konusu istisnanın uygulanması da belli şartlara bağlanmıştır.

Buna göre;

1-Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyannameyle bildirmek zorunda olanlar söz konusu istisnadan yararlanamayacaklardır.

2- Gelir Vergisi Kanununa 6322 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden(istisna 2013 yılı gelirleri için 3.200 TL’dir.), anılan Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarın (2013 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere 94.000 TL) üzerinde ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenler söz konusu istisnadan yararlanamayacaklardır.

Bu tutarın hesabında (2013 yılı için 94.000 TL)  ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların, beyan edilip edilmemesinin ya da bu kazanç ve iratlara herhangi bir istisna uygulanıp uygulanmamasının önemi bulunmamaktadır.

3-İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda bu istisnadan yararlanılamayacaktır.

Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.