Haberler

Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerin Vergilendirilmesi Hakkında Gelir Vergisi Sirküleri

275 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince Aile Hekimlerinin Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesi gereğince yapacağı ücret,serbest meslek ve gayrimenkul sermaye iradı ödemeleri tevkifata tabi tutulmuştur.

Danıştay’a yapılan bir başvuru neticesinde Danıştay sözü edilen genel tebliğin yürütmesini durdurmuştur. Maliye Bakanlığı 2011yılında yayınladığı sirkülerlerle aile hekimlerinin bu tür ödemelerden tevkifat yapılmamasını istemiştir.

Daha sonra Danıştay bu konuda esastan verdiği kararlarla aile hekimlerinin bu tür ödemelerinin tevkifata tabi olduğunu şeklinde karar vermiştir.

Bu defa Maliye Bakanlığı yayımladığı 17.03.2014 gün ve GVK-95/2014-2 sayılı sirkülerle aile hekimlerinin sözü edilen ödemelerden 275 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre tevkifat yapmaları gerektiğini açıklamıştır.

Sözü edilen sirküler aşağıdadır.

 

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri /  GVK-95/2014-2

 

Konusu                                           : Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına  ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi hakkında.

Tarihi                                             :  17/03/2014

Sayısı                                             :  GVK-95/2014-2

İlgili olduğu maddeler                    :  Gelir Vergisi Kanunu Madde 9, 61, 65, 70, 85, 86 ve 94.

İlgili olduğu kazanç türleri             : Ticari kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı.

 

1. Giriş

26/08/2010 tarihli ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile aile hekimlerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan ödemelerden tevkifat yapma yükümlülüğü getirilmesine karşı yargı yoluna başvurulması üzerine Danıştay Başkanlığı tarafından Tebliğin uygulamasına yönelik olarak verilen kararlar ile ilgili olarak 27/06/2011 tarih ve GVK-77/2011-3 sayılı ve 02/08/2011 tarih ve GVK-78/2011-4 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır.

Bu defa, Danıştay Dördüncü Dairesince verilen 09/10/2013 tarihli ve Esas No: 2010/7413, Karar No: 2013/6810 sayılı, 09/10/2013 tarihli ve Esas No: 2010/8272,  Karar No: 2013/6812 sayılı ve 09/10/2013 tarihli ve Esas No: 2010/6406,  Karar No: 2013/6811 sayılı kararları ile davanın esas yönünden reddine hükmedilmesi neticesinde, kararın uygulanmasına ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Kararın Uygulanması

Danıştay Dördüncü Dairesince verilen ve yukarıda tarih ve sayısına yer verilen kararlar uyarınca aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi hakkında 26/08/2010 tarihli ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin uygulamasına devam edilecektir.

Duyurulur.  

 

              Mehmet KİLCİ

              Gelir İdaresi Başkanı