Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar

18 Mart 2014 gün ve 28945 satılı Resmi Gazete’de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 13.03.2014 gün ve 75935942-050.01.04 – [04/19 ] sayılı Kurum Kararı yayımlanmıştır.

Bu kararda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanan “Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar”ın ekte yer alan şekliyle kabul edilmesine karar verilmiştir.

Bu karara ulaşmak için tıklayınız.