Bülten 2013-78 Vergi Mahkemelerinin Haciz ve İhtiyati Haczin Kaldırılmasına İlişkin Kararları Bir Üst Mahkeme Kararı Olmaksızın Uygulanacak

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,22.11.2013

BÜLTEN(E.Ö.2013/78) 

 

VERGİ MAHKEMELERİNİN  HACİZ VE İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN KARARLARI BİR ÜST MAHKEME KARARI OLMAKSIZIN UYGULANACAK

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun’un Kararların sonuçları başlıklı 28. Maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki gibidir.

“1. (Değişik:10/6/1994-4001/13 md.) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.

Bu madde ile diğer davalarda vergi mahkemesi kararlarına göre idare işlem yapmakta iken haciz ve ihtiyati haciz kararlarında bu kararların kesinleşmesi beklenmektedir. Vergi mahkemesi kararlarının kesinleşmesi durumuna göre Bölge idare veya Danıştay’ın kararının verilmesi beklenmektedir. Bu kararların verilmesi birkaç sene gecikmeyle olmaktadır ki bu da mağduriyetlere neden olmaktadır.

İstanbul 5. Vergi Mahkemesi bu maddenin “Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.” biçimindeki son cümlesinin Anayasa’nın 2., 15., 35., 36. ve 125. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalini istemiştir.

Anayasa mahkemesi, 22 Kasım 2013  gün ve 28829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10.07.2013 gün ve E.2012/107 K.2013/90 sayılı kararı ile;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin, (1) numaralı fıkrasının “Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.” biçimindeki son cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 10.7.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının yürürlüğe girmesi ile ilgili esaslar, Anayasa’nın 153 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre  iptal kararının yürürlük tarihi, iptal kararlarının Resmi Gazete’de yayımı tarihidir.

Bu kararlar yürürlüğe girdiği tarihten önceki olaylara uygulanmaz. Halen yargılaması devam eden davalara uygulanması mümkündür.

Anayasa Mahkemesi Kararına Ulaşmak İçin Tıklayınız.